Bakalárske štátne skúšky 2020/2021

27. 5. 2021 (štvrtok)
Komisia 1
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – predseda
doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.

PhDr. Roman Zima, PhD. (aj zapisovateľ)
PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.

Online miestnosť

1. Katarína Štímelová  8.30
2. Filip Okál  9.00
3. Sara Sladeček  9.30
4. Michaela Oriabincová  10.00
5. Patrícia Nikolová 10.30
6. Adam Slovák  11.00
7. Alica Janíčková  11.30
8. Andrea Matejová  12.00
9. Partícia Petrášová  12.30
10. Barbora Keprtová  13.00

27. 5. 2021 (štvrtok)
Komisia 2
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. – predseda
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (aj zapisovateľ)
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.

Online miestnosť

1. Norbert Turi 8.30
2. Viktória Juríková  9.00
3. Petra Krasková  9.30
4. Michaela Salvová   10.00
5. Eva Balogová 10.30
6. Valentina Trajkovska 11.00
7. Svetlana Trajkovska 11.30
8. Dominik Huňa   12.00
9. Simona Kóňová 12.30
10. Jozef Kováč  13.00

 

 

28. 5. 2021 (piatok)
Komisia 1
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – predseda
doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.

PhDr. Roman Zima, PhD. (aj zapisovateľ)
PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
PhDr. Monika Štrbová, PhD.

Online miestnosť

1. Karolína Brezániová  8.30
2. Lenka Holešová 9.00
3. Karina Šestáková  9.30
4. Lenka Guzmická  10.00
5. Dominika Čičová  10.30
6. Kristína Skladaná 11.00
7. Nikola Pružinová 11.30
8. Dominika Berecová 12.00
9. Anna Kopponová  12.30
10. Ivana Tarabášová 13.00

 

 

28. 5. 2021 (piatok)
Komisia 2
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. – predseda
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (aj zapisovateľ)
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.

Online miestnosť

1. Daniela Plevová 8.30
2. Vanesa Kondelová  9.00
3. Laura Tóthová  9.30
4. Veronika Bédiová  10.00
5. Natália Pagáčová  10.30
6. Kristína Roháčová  11.00
7. Laura Duchoňová  11.30
8. Patrícia Fóková  12.00
9. Martina Cabanová  12.30
10. Kristína Keleová  13.00

 

 

1. 6. 2021 (utorok)
Komisia 1
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – predseda
doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.

PhDr. Roman Zima, PhD. (aj zapisovateľ)
PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.

Online miestnosť

1. Martina Bariak 8.30
2. Etela Kalajdžievová  9.00
3. Henrieta Kmetyová  9.30
4. Nikola Mikovicsová  10.00
5. Lucia Pehelová  10.30
6. Mária Bilická  11.00
7. Ján Druga  11.30
8. Lenka Lorinčíková  12.00
9. Jana Ondrejková  12.30
10. Ľudmila Hlavatá  13.00
11. Marián Szabo  13.30
12. Klaudia Štepová  14.00
13. Zuzana Hrašková  14.30
14. Lucia Kuceková  15.00
15. Marek Drinóczi  15.15

 

 

1. 6. 2021 (utorok)
Komisia 2
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. – predseda
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (aj zapisovateľ)
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.

Online miestnosť

1. Veronika Hazuchová 8.30
2. Dominika Kinčešová  9.00
3. Lukáš Novák  9.30
4. Veronika Obúlaná  10.00
5. Peter Radimák  10.30
6. Erika Redecky  11.00
7. Nikoletta Vargová  11.30
8. Kitti Bernatík  12.00
9. Eva Drugdová  12.30
10. Diana Knapeková  13.00
11. Ladislav Lajtos  13.30
12. Pavel Molnár  14.00
13. Dominika Palášthyováá  14.30
14. Simona Tóthová 15.00

Pokyny k bakalárskym/magisterským štátnym skúškam 2020/2021

Obhajoba záverečnej práce bude prebiehať online prostredníctvom systému JitsyMeet. Študent je povinný zabezpečiť si primeraný internetový signál a počítačovú techniku s funkčnou kamerou a mikrofónom. V prípade nemožnosti zabezpečiť uvedené, vopred požiada o vykonanie obhajoby a štátnej skúšky z priestorov FF UKF v Nitre, čo je potrebné odkomunikovať s vedúcim katedry.


POKYNY K OBHAJOBE BAKALÁRSKEJ/DIPLOMOVEJ PRÁCE

Obhajoba bakalárskej/diplomovej práce bude prebiehať v niekoľkých krokoch:
1. Študent predstaví svoju záverečnú prácu. Môže uviesť meno školiteľa práce, jej názov a zameranie, spolu s odôvodnením zvolenej témy práce. Akcent je kladený na definovanie cieľov práce a mieru ich naplnenia. Študent zhodnotí, ktoré ciele sa mu podarilo naplniť, ktoré nie a prečo. Odporúča sa uviesť aj použité metodologické postupy, napr. realizáciu terénneho výskumu, pozorovanie, archívny výskum, rôzne analytické metódy, dotazníkový prieskum či realizáciu fotodokumentácie. Uvedie hlavné tematické okruhy práce a nosné zistenia. Nie je potrebné uvádzať presné radenie kapitol a podkapitol. Na záver prezentácie bakalárskej práce študent naznačí, akým spôsobom bude v téme pokračovať a uvedie predbežné smerovanie diplomovej práce, pokiaľ má v úmysle tému rozvinúť na magisterskom stupni štúdia. V prípade diplomovej práce študent naznačí ďalšie možné smery výskumu problematiky, resp. vyjadrí sa k realizovaniu návrhovej časti v praxi. Pri obhajobe práce nie je povinné využitie ppt prezentácie, táto možnosť je však študentom k dispozícii formou zdieľania na obrazovke.
Odporúčaný rozsah predstavenia práce (s využitým PowerPointu či bez neho): 10 min.

2. V ďalšom kroku obhajoby bude študent reagovať na posudky školiteľa a oponenta bakalárskej/diplomovej práce, s ktorými sa vopred oboznámil v AIS. V rámci posudkov sú uvedené pozitíva a negatíva práce, tiež dôvody hodnotenia jednotlivých častí práce. V závere posudkov sa zase objavujú otázky, námety a odporúčania, na ktoré má v tomto kroku obhajoby študent priestor reagovať. Študent je povinný vecne, stručne a priamo zodpovedať otázky a pripomienky stanovené v posudkoch a odôvodniť ich.
Odporúčaný rozsah reakcie na posudky školiteľa a oponenta: 10 min.

3. Tretím krokom obhajob je diskusia. Po predstavení práce, prečítaní posudkov a reagovaní na stanovené pripomienky nasleduje otvorená diskusia, do ktorej môže intervenovať každý člen komisie. V tejto fáze je možné klásť ľubovoľné otázky a voľne diskutovať o problematike, ktorá s prácou súvisí. V tomto bode obhajoby môžu byť študentovi položené aj otázky z rôznych oblastí študijného programu, ktoré súvisia s témou jeho bakalárskej práce. Študent by mal byť preto pripravený reagovať aj na tento druh otázok z odborných predmetov, ktoré počas štúdia absolvoval.
Odporúčaný rozsah diskusie: 5 min.

Po absolvovaní týchto častí sa ukončuje obhajoba bakalárskej práce, hodnotenie ktorej sa študent dozvie na záver dňa po vyskúšaní všetkých študentov zaradených do príslušnej komisie. Finálne hodnotenie študenta je výsledkom dohody všetkých členov komisie berúcich do úvahy kvalitu záverečnej práce, študentovu obhajobu, posudky záverečnej práce aj diskusiu. Hodnotenie sa študent dozvie prostredníctvom AIS.


POKYNY K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE Z CUDZIEHO JAZYKA

Po obhajobe záverečnej práce študent absolvuje štátnu skúšku z vybraného cudzieho jazyka. Vyžrebuje si otázku, na ktorú má priestor pripraviť sa. Následne zadanie zodpovie, pričom mu môžu byť položené doplňujúce otázky k vybranej téme. Hodnotenie bude stanovené rovnako, ako v prípade obhajoby záverečnej práce. Hodnotenie sa študent dozvie prostredníctvom AIS.