Bakalárske štátne skúšky 2021/2022

23.5.2022, 8.30 hod., H-14
Komisia 1
Predseda komisie:
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Členovia komisiie:
doc. PhDr. Marian Žabenský, PhD.,
PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.,
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.,
PhDr. Roman Zima, PhD.
Zapisovateľ: PhDr. Roman Zima, PhD.

Belejová Rebeka
Benko Adam
Domján Bíborka Nárcisz
Farkašová Debora
Guttmannová Rebeka
Kiss Tamás
Laktiš Michal
Lobach Katsiaryna
Magáthová Mária
Margušová Nikola
Nagyová Cintia
Šestáková Karina

23. 5. 2022, 8.30 hod. H-106
Komisia 2
Predseda komisie:
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
Členovia komisie:
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Michala Fúsková, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
PhDr. Monika Štrbová, PhD.
Zapisovateľ: PhDr. Michal Kurpaš, PhD.

Čertíková Slávka
Dudáčová Laura
Duchová Dominika
Falb Nataša
Földes Adam
Gaďová Alexandra
Gazdíková Kristína
Guali Diana
Gurmusová Monika
Chernai Mariia
Ježíková Petra
Klemanová Radka

 

 

24.5.2022, 8.30 hod., H-14
Komisia 1
Predseda komisie:
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Členovia komisiie:
doc. PhDr. Marian Žabenský, PhD.,
PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.,
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.,
PhDr. Roman Zima, PhD.
Zapisovateľ: PhDr. Roman Zima, PhD.

Solianik Yelyzaveta
Ondróová Carmen
Patúcová Nikola
Petríková Diana
Valachová Daniela
Balajová Kristína
Dömöš Matúš
Dunajská Soňa
Goržová Regína
Moravčík Mário
Valachová Jana
Vedrődyová Jarmila

 

 

24. 5. 2022, 8.30 hod. H-106
Komisia 2
Predseda komisie:
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
Členovia komisie:
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Michala Fúsková, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
PhDr. Monika Štrbová, PhD.
Zapisovateľ: PhDr. Michal Kurpaš, PhD.

Konečná Martina
Korienková Nikola
Márföldiová Eva
Marková Monika
Sýkorová Natália
Šuhajdová Zdenka
Maryna Teres
Uškrtová Vladimíra

Vargová Alexandra
Zhuravská Viktoriia
Saitova Angelina
Vašová Natália

 

 

25. 5. 2022, 9.00 hod. Lučenec
Komisia 
Predseda komisie:
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.

Členovia komisie:
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
Zapisovateľ: PhDr. Michal Kurpaš, PhD.

Jana Cerovská
Ingrida Danyiová
Dominika Egriová
Jana Fónodová
Mária Juhászová
Sebastián Pál-Baláž
Loreta Rimóciová
Marek Drinóczi
Kristína Maslaňáková

 

 

Pokyny k bakalárskym/magisterským štátnym skúškam 2021/2022

Obhajoba záverečnej práce bude prebiehať výlučne prezenčne v priestoroch UKF v Nitre. Presný časový a menný harmonogram nájdete na www.kmkt.sk alebo v AIS.


POKYNY K OBHAJOBE BAKALÁRSKEJ/DIPLOMOVEJ PRÁCE

Obhajoba bakalárskej/diplomovej práce bude prebiehať v niekoľkých krokoch:

1. Študent predstaví svoju záverečnú prácu. Môže uviesť meno školiteľa práce, jej názov a zameranie, spolu s odôvodnením zvolenej témy práce. Akcent je kladený na definovanie cieľov práce a mieru ich naplnenia. Študent zhodnotí, ktoré ciele sa mu podarilo naplniť, ktoré nie a prečo. Odporúča sa uviesť aj použité metodologické postupy, napr. realizáciu terénneho výskumu, pozorovanie, archívny výskum, rôzne analytické metódy, dotazníkový prieskum či realizáciu fotodokumentácie. Uvedie hlavné tematické okruhy práce a nosné zistenia. Nie je potrebné uvádzať presné radenie kapitol a podkapitol. Na záver prezentácie bakalárskej práce študent naznačí, akým spôsobom bude v téme pokračovať a uvedie predbežné smerovanie diplomovej práce, pokiaľ má v úmysle tému rozvinúť na magisterskom stupni štúdia. V prípade diplomovej práce študent naznačí ďalšie možné smery výskumu problematiky, resp. vyjadrí sa k realizovaniu návrhovej časti v praxi. Pri obhajobe práce nie je povinné využitie ppt prezentácie, táto možnosť je však študentom k dispozícii (žiadame vás, aby ste v prípade jej využitia kontaktovali aspoň deň vopred zapisovateľa príslušnej komisie).

Odporúčaný rozsah predstavenia práce (s využitým PowerPointu či bez neho): 10 min.

2. V ďalšom kroku obhajoby bude študent reagovať na posudky školiteľa a oponenta bakalárskej/diplomovej práce, s ktorými sa vopred oboznámil v AIS. V rámci posudkov  sú uvedené pozitíva a negatíva práce, tiež dôvody hodnotenia jednotlivých častí práce. V závere posudkov sa zase objavujú otázky, námety a odporúčania, na ktoré má v tomto kroku obhajoby študent priestor reagovať. Študent je povinný vecne, stručne a priamo zodpovedať otázky a pripomienky stanovené v posudkoch a odôvodniť ich. Platí pravidlo, že čím je hodnotenie horšie, tým precíznejšia musí byť reakcia na pripomienky a otázky.

Odporúčaný rozsah reakcie na posudky školiteľa a oponenta: do 10 min

3. Tretím krokom obhajoby je diskusia. Po predstavení práce, prečítaní posudkov a reagovaní na stanovené pripomienky nasleduje otvorená diskusia, do ktorej môže intervenovať každý člen komisie. V tejto fáze je možné klásť ľubovoľné otázky a voľne diskutovať o problematike, ktorá s prácou súvisí. V tomto bode obhajoby môžu byť študentovi položené aj otázky z rôznych oblastí študijného programu, ktoré súvisia s témou jeho bakalárskej práce. Študent by mal byť preto pripravený reagovať aj na tento druh otázok z odborných predmetov, ktoré počas štúdia absolvoval.

Odporúčaný rozsah diskusie: 5 min.

Po absolvovaní týchto častí sa ukončuje obhajoba bakalárskej práce, hodnotenie ktorej sa študent dozvie po vyskúšaní všetkých študentov zaradených do príslušnej komisie. Finálne hodnotenie študenta je výsledkom dohody všetkých členov komisie berúcich do úvahy kvalitu záverečnej práce, študentovu obhajobu, posudky záverečnej práce aj diskusiu. Hodnotenie sa študent dozvie prostredníctvom AIS, resp. osobne od povereného člena komisie.

 

POKYNY K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE:

Po obhajobe záverečnej práce študent absolvuje štátnu skúšku z vybraného cudzieho jazyka (bakalárske štúdium), resp. troch štátnicových predmetov (magisterské štúdium). Vyžrebuje si otázku/y, na ktorú/é má priestor písomne sa pripraviť. Následne zadanie zodpovie, pričom mu môžu byť položené doplňujúce otázky k vybranej téme. Nezabudnite, že študent je povinný orientovať sa aj v študijnej literatúre (pomenovať autorov a diela kľúčové pre problematiku). Štátnicové otázky na magisterskom štúdiu obsahujú viacero podtém. Tie majú byť pre študenta pomocou pri štruktúrovaní odpovede, na druhej strane by študent mal byť schopný reagovať na každú z nich. Hodnotenie bude stanovené rovnako, ako v prípade obhajoby záverečnej práce. Hodnotenie sa študent dozvie prostredníctvom AIS, resp. osobne od povereného člena komisie.