Magisterské štátne skúšky 2020/2021

25. 5. 2021 (utorok)
Komisia 1
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – predseda
doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.

PhDr. Roman Zima, PhD. (aj zapisovateľ)
PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.

Online miestnosť

1. Karina Antalová  8.30
2. Dominika Ašverusová  9.00
3. Lucia Bednáriková  9.30
4. Miroslava Beľová  10.00
5. Barbora Czvedlerová  10.30
6. Alexandra Ďurčovičová  11.00
7. Klaudia Elendová  11.30
8. Marcel Herman  12.00
9. Karin Jedličková  12.30
10. Zuzana Kukučová  13.00
11. Tibor Gregor  13.30
12. Kristína Vaňová  14.00
13. Monika Trokšiarová  14.30

verifikácia pripojenia 24.5.2021 od 11.00

25. 5. 2021 (utorok)
Komisia 2
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. – predseda
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (aj zapisovateľ)
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.

Online miestnosť

1. Nikola Balvanová 8.30
2. Simona Beňová  9.00
3. Barbara Boldog  9.30
4. Michaela Červenková   10.00
5. Michaela Dobišová 10.30
6. Simona Guzmická 11.00
7. Sára Huttová 11.30
8. Adriána Kasanová  12.00
9. Nikola Manková 12.30
10. Alica Andrea Miháliková  13.00
11. Daniel Slovák  13.30
12. Dominik Slovík  14.00
13. Lujza Szökeová  14.30

verifikácia pripojenia 24.5.2021 od 11.00

26. 5. 2021 (streda)
Komisia 1
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – predseda
doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.

PhDr. Roman Zima, PhD. (aj zapisovateľ)
PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
PhDr. Monika Štrbová, PhD.

Online miestnosť

1. Marek Štosel  8.30
2. Adam Zachar 9.00
3. Bronislava Živčáková  9.30
4. Nikoleta Ludasová  10.00
5. Dominika Bogyová  10.30
6. Miriama Krátka 11.00
7. Klaudia Mikuš Kovácsová 11.30
8. Dominika Pavlíková    12.00
9. Andrej Sladovník  12.30
10. Matej Vrbiniak  13.00
11. Alžbeta Polláková 13.30

verifikácia pripojenia 25.5.2021 od 11.00

26. 5. 2021 (streda)
Komisia 2
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. – predseda
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (aj zapisovateľ)
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.

Online miestnosť

1. Diana Školnikovičová 8.30
2. Ján Žilovec  9.00
3. Eva Jakubíková  9.30
4. Martina Kačániová  10.00
5. Peter Kovács  10.30
6. Adriana Petrusová  11.00
7. Klaudia Rojková  11.30
8. Sandra Stodolová  12.00
9. Zuzana Ševčíková  12.30
10. Radovan Vojenčák  13.00

verifikácia pripojenia 25.5.2021 od 11.00

Pokyny k bakalárskym/magisterským štátnym skúškam 2020/2021

Obhajoba záverečnej práce bude prebiehať online prostredníctvom systému JitsyMeet. Študent je povinný zabezpečiť si primeraný internetový signál a počítačovú techniku s funkčnou kamerou a mikrofónom. V prípade nemožnosti zabezpečiť uvedené, vopred požiada o vykonanie obhajoby a štátnej skúšky z priestorov FF UKF v Nitre, čo je potrebné odkomunikovať s vedúcim katedry.


POKYNY K OBHAJOBE BAKALÁRSKEJ/DIPLOMOVEJ PRÁCE

Obhajoba bakalárskej/diplomovej práce bude prebiehať v niekoľkých krokoch:
1. Študent predstaví svoju záverečnú prácu. Môže uviesť meno školiteľa práce, jej názov a zameranie, spolu s odôvodnením zvolenej témy práce. Akcent je kladený na definovanie cieľov práce a mieru ich naplnenia. Študent zhodnotí, ktoré ciele sa mu podarilo naplniť, ktoré nie a prečo. Odporúča sa uviesť aj použité metodologické postupy, napr. realizáciu terénneho výskumu, pozorovanie, archívny výskum, rôzne analytické metódy, dotazníkový prieskum či realizáciu fotodokumentácie. Uvedie hlavné tematické okruhy práce a nosné zistenia. Nie je potrebné uvádzať presné radenie kapitol a podkapitol. Na záver prezentácie bakalárskej práce študent naznačí, akým spôsobom bude v téme pokračovať a uvedie predbežné smerovanie diplomovej práce, pokiaľ má v úmysle tému rozvinúť na magisterskom stupni štúdia. V prípade diplomovej práce študent naznačí ďalšie možné smery výskumu problematiky, resp. vyjadrí sa k realizovaniu návrhovej časti v praxi. Pri obhajobe práce nie je povinné využitie ppt prezentácie, táto možnosť je však študentom k dispozícii formou zdieľania na obrazovke.
Odporúčaný rozsah predstavenia práce (s využitým PowerPointu či bez neho): 10 min.

2. V ďalšom kroku obhajoby bude študent reagovať na posudky školiteľa a oponenta bakalárskej/diplomovej práce, s ktorými sa vopred oboznámil v AIS. V rámci posudkov sú uvedené pozitíva a negatíva práce, tiež dôvody hodnotenia jednotlivých častí práce. V závere posudkov sa zase objavujú otázky, námety a odporúčania, na ktoré má v tomto kroku obhajoby študent priestor reagovať. Študent je povinný vecne, stručne a priamo zodpovedať otázky a pripomienky stanovené v posudkoch a odôvodniť ich.
Odporúčaný rozsah reakcie na posudky školiteľa a oponenta: 10 min.

3. Tretím krokom obhajob je diskusia. Po predstavení práce, prečítaní posudkov a reagovaní na stanovené pripomienky nasleduje otvorená diskusia, do ktorej môže intervenovať každý člen komisie. V tejto fáze je možné klásť ľubovoľné otázky a voľne diskutovať o problematike, ktorá s prácou súvisí. V tomto bode obhajoby môžu byť študentovi položené aj otázky z rôznych oblastí študijného programu, ktoré súvisia s témou jeho bakalárskej práce. Študent by mal byť preto pripravený reagovať aj na tento druh otázok z odborných predmetov, ktoré počas štúdia absolvoval.
Odporúčaný rozsah diskusie: 5 min.

Po absolvovaní týchto častí sa ukončuje obhajoba bakalárskej práce, hodnotenie ktorej sa študent dozvie na záver dňa po vyskúšaní všetkých študentov zaradených do príslušnej komisie. Finálne hodnotenie študenta je výsledkom dohody všetkých členov komisie berúcich do úvahy kvalitu záverečnej práce, študentovu obhajobu, posudky záverečnej práce aj diskusiu. Hodnotenie sa študent dozvie prostredníctvom AIS.


POKYNY K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE Z CUDZIEHO JAZYKA

Po obhajobe záverečnej práce študent absolvuje štátnu skúšku z vybraného cudzieho jazyka. Vyžrebuje si otázku, na ktorú má priestor pripraviť sa. Následne zadanie zodpovie, pričom mu môžu byť položené doplňujúce otázky k vybranej téme. Hodnotenie bude stanovené rovnako, ako v prípade obhajoby záverečnej práce. Hodnotenie sa študent dozvie prostredníctvom AIS.