Katedra manažmentu kultúry a turizmu vznikla v roku 1999. Akreditovaný študijný program riadenie kultúry a turizmu sa realizuje od akademického roka 1997/1998. Štúdium na Katedre manažmentu kultúry a turizmu z Vás pripraví odborníkov – manažérov v cestovnom ruchu a v kultúre. Získate komplexný prehľad o problematike cestovného ruchu a kultúry na Slovensku i v zahraničí. Poskytne Vám možnosť uplatnenia sa v štátnych odvetvových inštitúciách aj organizáciách miestnej a regionálnej samosprávy. Budete odborne spôsobilí pre manažérske pracovné pozície v kultúrnych inštitúciách – múzeách a galériách, vo vedecko-výskumných pracoviskách, v školstve aj v marketingových, reklamných a destinačných agentúrach.

Vzdelanie nie je prípravou na život. Vzdelanie je život sám.

— John Dewey

Rovnako sa budete môcť uplatniť ako manažéri v cestovnom ruchu – v hotelierstve, gastronómii, kúpeľníctve, cestovných kanceláriách a agentúrach, v dopravných spoločnostiach či združeniach cestovného ruchu. Budete odborne pripravení na prácu v sektore regionálneho rozvoja, v regionálnych rozvojových agentúrach aj projektovo orientovaných spoločnostiach. Mnohí sa uplatnia v diplomatických službách, resp. využijú kvalitné jazykové kompetencie. Viacerí budú môcť využiť znalosti čínskeho jazyka a kultúry, ktoré im umožnia získať jedinečnú konkurenčnú výhodu najmä v podnikoch a inštitúciách zameraných na čínsku klientelu. Získate tiež predpoklady pre tvorbu a realizáciu projektov a strategických dokumentov. Absolvované štúdium vytvorí odborné zázemie aj pre Vašu podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach.

Aktuálna ponuka štúdia