PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.

PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.

Kontaktujte ma  Online miestnosť MEET

  Profesijná orientácia:

  • využitie cudzích jazykov v oblasti kultúry a turizmu
  • tvorivosť a problémový prístup k vyučovaniu

  Aktuálna pedagogická činnosť:

  • Anglický jazyk pre 1. a 2. ročník KMKT – všeobecný stupeň
  • Anglický jazyk pre 5. ročník KMKT – prekladateľstvo a tlmočníctvo

  Najvýznamnejšie publikačné jednotky:

  • ČUKAN, J. a kol. Metódy a techniky výskumu v kultúre a cestovnom ruchu: učebné texty k predmetu Metodológia vedy a výskumu. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1151-2.
  • ZÁHUMENSKÁ, L. – MOLNÁROVÁ, A. – KONTRIKOVÁ ŠUSTEKOVÁ, I. Slovakia in Close-up. Nitra: UKF, 2012. 160 s. ISBN 978-80-558-0121-6.
  • MOLNÁROVÁ, A. – ZÁHUMENSKÁ, L. – KONTRIKOVÁ ŠUSTEKOVÁ, I. Landeskunde der Slowakei. Nitra: UKF, 2012. 160 s. ISBN 978-80-558-0124-7.
  • ZÁHUMENSKÁ, L. – MOLNÁROVÁ, A. Tlmočenie v profesii sprievodcu cestovného ruchu.
  • In: Učíme cestovní ruch a pohostinství – učíme se cestovní ruch a pohostinství: mezinárodní konference se uskutečnila pod záštitou pod záštitou pana Stanislava Juránka, 19. květen 2011. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2011. ISBN 978-80-87300-15-2, s. 140-148.
  • ZÁHUMENSKÁ, L. – MOLNÁROVÁ, A. Multikulturalizmus a interkulturalita ako fenomén cudzojazyčného vzdelávania. In: Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 10.novembra 2011. Prešov : VŠMP ISM Slovakia, 2011. ISBN 978-80-89372-37-9, s. 227-232.
  • MOLNÁROVÁ, A. – ZÁHUMENSKÁ, L. Sprievodca cestovného ruchu a tlmočník v jednej osobe. In: Inovácie – podnikanie – spoločnosť : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 28. a 29. apríla 2011 v Levoči. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2011. ISBN 978-80-89372-29-4, s. 259-266.
  • ZÁHUMENSKÁ, L. Specialized Methods of Problem Solving as a Part of Educational Process (the Survey). In: Vyššee gumanitarne obrazovanie XXI. veka: Problemy i perspektivy: materialy piatoj meždunarodnej nauko-praktičeskej konferencii. Samara: PGSGA, 2010. ISBN 978-5-8428-0768-0, s. 203-209.
  • VARGA, M. – ZÁHUMENSKÁ, L. Matematici vo vetách a definíciách. Nitra: UKF, 2008. 143 s. ISBN 978-80-8094-402-5.

  Projektová činnosť:

  • KEGA 3/6314/08.  Tvorba geometrických predstáv žiaka v mladšom školskom veku a adekvátna príprava učiteľov – elementaristov; doba riešenia: 1/2008 – 12/2010.
  • UGA II/24/2011. Úroveň cudzojazyčných kompetencií v zariadeniach cestovného ruchu v Nitrianskom regióne; doba riešenia: 1/2011 – 12/2011.
  • UGA 022/2011. Kvantita nemeckých vokálov ako ortografický a didaktický problém vo výučbe nemeckého jazyka; doba riešenia: 1/2011 – 1/2011.
  • CGA V/2/2008. Aplikačné úlohy v matematickom vzdelávaní a príprave budúcich učiteľov – zameranie na medzipredmetové vzťahy v prírodovedných predmetoch; doba riešenia: 1/2008 – 3/2010.
  • GAM XIII/2007/FPV. Heuristické metódy riešenia matematických úloh a rozvoj matematického myslenia a riešiteľských zručností pomocou problémových úloh; doba riešenia: 1/2007 – 12/2007.

  Ďalšie aktivity:

  • ERASMUS koordinátor