Riadenie kultúry a turizmu

Katedra manažmentu kultúry a turizmu poskytuje dennú aj externú formu štúdia v akreditovanom bakalárskom (Bc.) a magisterskom (Mgr.) študijnom programe riadenie kultúry a turizmu. Má právo uskutočňovať aj rigorózne konanie (PhDr.). Bakalársky stupeň štúdia končí obhájením bakalárskej práce a štátnou skúškou z anglického alebo nemeckého jazyka. Magisterské štúdium je ukončené obhájením diplomovej práce a štátnou skúškou (manažment kultúry, manažment cestovného ruchu, cudzí jazyk). Študenti v priebehu štúdia získavajú komplexný prehľad o problematike kultúry a cestovného ruchu. Štúdium má interdisciplinárny charakter a má široké tematické zameranie. Študijné programy sú vytvorené s cieľom poskytnúť rozsiahle znalosti zo spoločensko-vedných odborov, ako sú kulturológia, antropológia, archeológia, etnológia, muzeológia, geografia či história. Spektrum študijných predmetov dopĺňajú študijné predmety z geografie a regionálneho rozvoja, marketingu, práva a ekonómie. Podstatnou súčasťou štúdia je nadobudnutie schopnosti plynulej komunikácie v cudzích jazykoch. Previazanosť s praxou je naplnená prostredníctvom rozsiahlych aktivít katedry. Študenti majú možnosť aktívne sa zapájať do projektov v rámci sprievodcovskej činnosti, tvorby strategických dokumentov, výskumných prác, organizovania podujatí. Ich odborný profil rozširujú exkurzie a študijné pobyty v zahraničí. Štúdium je rozdelené do tematických blokov:

Riadenie

Riadenie

kultúry

kultúry

a turizmu

a turizmu

a) Kultúrno–historicko-geografické disciplíny – študijný blok je zameraný na dôkladné osvojenie si poznatkov z oblasti geografie, histórie a kultúry Slovenska. V rámci geografie sa študent zameria na geomorfológiu krajiny, administratívne členenie, chránené prírodné prvky (národné parky, chránené krajinné oblasti, jaskyne) a trvalo udržateľný rozvoj. Študent získa prehľad o histórii Slovenska a dejinách národnej kultúry. Dôraz je kladený aj na regionalizáciu krajiny z pohľad kultúry a cestovného ruchu. Študijné predmety poskytujú prehľad o špecifických kultúrnych tradíciách jednotlivých regiónov, kultúrnej geografii, významných folklórnych festivaloch a kultúrnych podujatiach, kultúrnom dedičstve či kultúre etnických minorít. Súčasťou štúdia sú aj poznatky o filozofii, architektúre, výtvarnom a divadelnom umení Slovenska. Študent si osvojí vedomosti o kultúre, histórii, geografii, spoločensko-ekonomickej a politickej situácii štátov Európy a sveta.

b) Cestovný ruch – disciplíny v bloku cestovného ruchu sú zamerané na získanie odborných vedomostí zo základov cestovného ruchu, služieb cestovného ruchu, regionálneho rozvoja cestovného ruchu či sprievodcovskej činnosti. Geografia cestovného ruchu je orientovaná na získanie prehľadu o lokalitách, ktoré sú kľúčové pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku (kúpele, UNESCO pamiatky, múzeá, múzeá v prírode, pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry, lyžiarske strediská, termálne kúpaliská a pod.).

c) Ekonomicko-právne disciplíny – blok je zameraný na získanie teoretických poznatkov a praktických skúseností z ekonómie, manažmentu, marketingu, projektového riadenia a práva, s osobitným dôrazom na oblasť štátnej správy, územnej samosprávy, kultúry a cestovného ruchu.

d) Cudzie jazyky – výučba cudzích jazykov sa orientuje na komunikatívne zvládnutie dvoch cudzích jazykov na pokročilej úrovni. Z prvého cudzieho jazyka (anglický alebo nemecký) študent absolvuje štátnu skúšku. Ako druhý cudzí jazyk je možné zvoliť si ruský, francúzsky, taliansky alebo španielsky jazyk (podľa aktuálnej ponuky Jazykového centra FF UKF v Nitre). Počas štúdia je výučba jazyka zameraná na rozvoj komunikatívnych zručností, odbornú terminológiu z oblasti kultúry, cestovného ruchu a marketingu.

Štúdium je ďalej podmienené absolvovaním odbornej praxe v inštitúciách cestovného ruchu a kultúry, a to v rozsahu určenom študijným programom. Súčasťou študijného programu je niekoľko odborných exkurzií na Slovensku a v zahraničí.