Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
DSKUL22 - kulturológia - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 70
Súčet kreditov
Vedecká časť: 59
Súčet kreditov
Ďalšie aktivity: 13
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 38
Študijný odbor:
vedy o umení a kultúre
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Kulturológia - PP Min. 25  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/FPHS/15  Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied   5 2P    prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KKULT/METKUL/15  Metodológia kulturológie   5 2P    doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KVAE/EVP/15  Etika vedeckej práce   5 2P    prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., doc. PhDr. Peter Korený, PhD.,  
KKULT/INTPRO/15  Interkultúrne procesy   5 2P    doc. Mgr. Martin Štúr, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.,  
KKULT/FILKUL/15  Filozofia kultúry   5 2P    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Kulturológia - PVP Min. 20  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
JC/CJPhD1/15  Cudzí jazyk pre akademické účely 1   5 2S      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
KKULT/TRKJS/15  Teoretické reflexie kultúry a jej subsystémov   5 2P    doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.,  
KKULT/ATVKM/15  Aktuálne trendy v kulturologickom myslení   5 2P    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
JC/CJPhD2/15  Cudzí jazyk pre akademické účely 2   5 2S    JC/CJPhD1/15   prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
KKULT/PSAK/15  Presahy semiotiky a kulturológie   5 2P    prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/VPTK/15  Vybrané prednášky z teórie kultúry   5 2P    doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.,  
KKULT/NKANUS/15  Nezávislá kultúra a nekonvenčné umenie na Slovensku   5 2P    prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/IKVUK/15  Interkultúrne kompetencie v umeleckej kultúre   5 2P    doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/ZSP1/22  Zahraničné stáže a pobyty 1   3   1, 2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/ZSP1/22  Zahraničné stáže a pobyty 1   3   1, 2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/ZSP2/22  Zahraničné stáže a pobyty 2   8   1, 2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/ZSP2/22  Zahraničné stáže a pobyty 2   8   1, 2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  


Blok - Kulturológia - vzdelávacie aktivity Min. 25  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/VYC1/15  Vyučovacia činnosť 1   5 4S  1, 2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VYC2/15  Vyučovacia činnosť 2   5 4S  1, 2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VYC3/15  Vyučovacia činnosť 3   5 4S  1, 2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VYC4/15  Vyučovacia činnosť 4   5 4S  1, 2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/IPAKC1/15  Iná pedagogická alebo konzultačná činnosť 1   5 4S  1, 2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/IPAKC2/15  Iná pedagogická alebo konzultačná činnosť 2   5 4S  1, 2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  

 
Výberové predmety
 

Vedecká časť

Blok - Kulturológia - publikačné, prezentačné a organizačné aktivity Min. 49  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/PVCSCO/15  Publikácia v časopisoch evidovaných vo Web of Science alebo Scopus   40   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/PVCSCO/15  Publikácia v časopisoch evidovaných vo Web of Science alebo Scopus   40   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VOPRZ/15  Vedecké a odborné práce v recenzovaných publikáciách   15   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VOPRZ/15  Vedecké a odborné práce v recenzovaných publikáciách   15   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VOPNZ/15  Vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách   10   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VOPNZ/15  Vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách   10   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/OSTPR/15  Ostatné príspevky   5   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/OSTPR/15  Ostatné príspevky   5   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/AUVOPZ/15  Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí v zahraničí   7   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/AUVOPZ/15  Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí v zahraničí   7   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/AUVOPD/15  Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí doma   5   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/AUVOPD/15  Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí doma   5   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/OVOP/15  Organizácia vedeckého/ odborného podujatia   3   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/OVOP/15  Organizácia vedeckého/ odborného podujatia   3   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/RPNZ/15  Redakčná práca na zborníku   5   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/RPNZ/15  Redakčná práca na zborníku   5   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VNK/15  Vystúpenie na konferencii   10   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VNK/15  Vystúpenie na konferencii   10   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VNS/15  Vystúpenie na seminári   10   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VNS/15  Vystúpenie na seminári   10   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  


Blok - Kulturológia - projektová činnosť Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/VARP/15  Vypracovanie a riešenie projektu UGA   10   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VARP/15  Vypracovanie a riešenie projektu UGA   10   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/RMP/15  Riešiteľ medzinárodného projektu (vedeckého alebo vzdelávacieho)   10   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/RMP/15  Riešiteľ medzinárodného projektu (vedeckého alebo vzdelávacieho)   10   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/RDP/15  Riešiteľ domáceho projektu (vedeckého alebo vzdelávacieho)   7   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/RDP/15  Riešiteľ domáceho projektu (vedeckého alebo vzdelávacieho)   7   1, 2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  


Ďalšie aktivity

Blok - Kulturológia - minimová práca Min. 13  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/MPKDS/15  Minimová práca k dizertačnej skúške   13       prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/MPKDS/15  Minimová práca k dizertačnej skúške   13       prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  


Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Kulturológia - štátne skúšky a obhajoba - PP Min. 36  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/FILAK/15  Filozofické aspekty kultúry   2   SS           
KKULT/KK20A21/15  Kulturologické koncepcie 20. a 21. storočia   2   SS           
KKULT/OPPKDS/15  Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške   2   SS           
KKULT/DIZPAJO/15  Dizertačná práca a jej obhajoba   30   OB           

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Kulturológia - štátne skúšky - PVP Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/AKAUK/15  Aplikovaná kulturológia a umelecká kultúra   2   SS           
KKULT/KUAG/15  Kultúra a globalizácia   2   SS           
KKULT/SEMKUL/15  Semiotika kultúry   2   SS           

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu