Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
KU22b - kulturológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 170
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 10
Študijný odbor:
vedy o umení a kultúre
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Kulturológia - PP Min. 122  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/UDK/15  Úvod do kulturológie   6 2P + 2S    doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.,  
KKULT/DKI/15  Dejiny kultúry I.   3 2P    Mgr. Jozef Palitefka, PhD., doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,  
KKULT/DUKVUI/15  Dejiny umeleckej kultúry - výtvarné umenie I.   3 2P    prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  
KKULT/DL/15  Dejiny literatúry   6 4P    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KKULT/VDSK/22  Všeobecné dejiny Slovenska   3 2P      Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,  
KFI/ASF/15  Antická a stredoveká filozofia   6 2P + 2S    doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  
KKULT/SKI/15  Systematická kulturológia I.   6 2P + 2S    doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/DKII/15  Dejiny kultúry II.   3 2P    Mgr. Jozef Palitefka, PhD., doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,  
KKULT/DUKVUII/15  Dejiny umeleckej kultúry - výtvarné umenie II.   3 2P    prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  
KKULT/DUKDI/15  Dejiny umeleckej kultúry - divadlo I.   3 2P    doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/KAKP/22  Kultúrny a kreatívny priemysel   3 2S      Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.,  
KFI/NSF/15  Novoveká a súčasná filozofia   6 2P + 2S    doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KKULT/DUKDII/15  Dejiny umeleckej kultúry - divadlo II.   3 2P    doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/SKII/15  Systematická kulturológia II.   6 2P + 2S    doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD., Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.,  
KKULT/DKIII/15  Dejiny kultúry III.   3 2P    Mgr. Jozef Palitefka, PhD., doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,  
KKULT/DUKHI/15  Dejiny umeleckej kultúry - hudba I.   3 2P    prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/DUKVUIII/15  Dejiny umeleckej kultúry - výtvarné umenie III.   3 2P    prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  
KKULT/DUKDIII/15  Dejiny umeleckej kultúry - divadlo III.   3 2P    doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/SKKI/15  Súčasné kulturologické koncepcie I.   6 2P + 2S    Mgr. Jozef Palitefka, PhD., doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,  
KKULT/DUKHII/15  Dejiny umeleckej kultúry - hudba II.   3 2P    prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/FIDEJ/22  Filozofia dejín   3 2S      Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,  
KKULT/USBP/15  Úvodný seminár k bakalárskej práci   2 2S      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD., Mgr. Jozef Palitefka, PhD., Mgr. Adriana Švajdová, Mgr. Ingrida Hudecová, doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,  
KKULT/SKKII/15  Súčasné kulturologické koncepcie II.   6 2P + 2S    Mgr. Jozef Palitefka, PhD., doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,  
KKULT/DEJNK/22  Dejiny národnej kultúry   6 2P + 2S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michala Fúsková, PhD.,  
KKULT/DUKHIII/15  Dejiny umeleckej kultúry - hudba III.   3 2P    prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/DUKF/22  Dejiny umeleckej kultúry - film   5 4P    doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/SKBPI/15  Seminár k bakalárskej práci I.   2 2S      Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/SOCKU/15  Sociológia kultúry   3 2P    Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KKULT/SKBPII/15  Seminár k bakalárskej práci II.   2 2S      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD., Mgr. Jozef Palitefka, PhD., Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., Mgr. Ingrida Hudecová, Mgr. Adriana Švajdová, doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,  
KKULT/FOS/22  Filozofický obraz sveta   3 2S      Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,  
KKULT/PVKS/22  Podnikanie v kultúrnom sektore   3 2S      Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.,  
KKULT/OP/22  Odborná prax   3     doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Kulturológia - PVP Min. 45  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/DLCI/22  Dejiny ľudskej civilizácie I.   3 2S      Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,  
KKULT/KIAO/22  Kultúrne inštitúcie a organizácie   3 2S    Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KKULT/DTR/15  Divadelná tvorba a recepcia   3 2S      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/KULPE/15  Kultúrna pedagogika   3 2P      Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
JC/CJI2Aj1/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 1   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJI2Nj1/15  Odborný jazyk: Nemecký jazyk 1   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
KKULT/DLCII/22  Dejiny ľudskej civilizácie II.   3 2S      Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,  
KKULT/ZUKAI/15  Základy umeleckej komunikácie a interpretácie   3 2S      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/KURSL/22  Kultúrne regióny Slovenska   6 2P + 2S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
JC/CJI2Aj2/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 2   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJI2Nj2/15  Odborný jazyk: Nemecký jazyk 2   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Erzsébet Szabó, PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD.,  
KKULT/PKVK/22  Projektový manažment v kultúre   3 2S      Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.,  
KKULT/ZPRZ/15  Základy PR zručností   3 2S      doc. PhDr. Jitka Rožňová, PhD.,  
KKULT/KSN/15  Kultúra a svetové náboženstvá   3 2P      Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,  
KKULT/PERM/15  Permakultúra   3 2S      Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.,  
JC/CJI2Aj3/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 3   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJI2Nj3/15  Odborný jazyk: Nemecký jazyk 3   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
KKULT/ATSAD/22  Ateliérový seminár (autorské divadlo)   3 2S      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/ZMAPVK/22  Základy marketingu a propagácie v kultúre   3 2S    Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/FTAR/15  Filmová tvorba a recepcia   3 2S      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/KEM/22  Kultúra etnických minorít   3 2P    doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/MV/15  Medzikultúrne vzťahy   3 2S    doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,  
JC/CJI2Aj4/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 4   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJI2Nj4/15  Odborný jazyk: Nemecký jazyk 4   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Erzsébet Szabó, PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD.,  
KKULT/ATVDM/22  Aktuálne trendy v digitálnom marketingu   3 2S      Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.,  
JC/CJI2Aj5/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 5   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJI2Nj5/15  Odborný jazyk: Nemecký jazyk 5   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
KKULT/SOCUM/15  Sociológia umenia   3 2P      Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
JC/CJI2Aj6/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 6   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJI2Nj6/15  Odborný jazyk: Nemecký jazyk 6   2 2S  PH      PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD.,  
KKULT/JOE/15  Jednodňová odborná exkurzia   2   1, 2, 3      Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,  
KKULT/VOE/15  Viacdňová odborná exkurzia   3   1, 2, 3      Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,  
 Študent si povinne vyberá jeden z ponúkaných cudzích jazykov, ktorý musí úspešne absolvovať všetkých 6 semestrov.

 
Výberové predmety

Blok - Kulturológia - VP Min. 3  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/SPRO/22  Sebakultivácia ako predpoklad rozvoja osobnosti   3 2S  1, 2, 3      Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.,  
KKULT/SPRO/22  Sebakultivácia ako predpoklad rozvoja osobnosti   3 2S  1, 2, 3      Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.,  
KKULT/ATSFK/22  Aktuálne trendy súčasnej filmovej kultúry   3 2S  2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/ATSFK/22  Aktuálne trendy súčasnej filmovej kultúry   3 2S  2, 3      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KMKR/1GD/15  Grafický dizajn   3 2S  PH  2, 3      PhDr. Tomáš Koprda, PhD.,  
KETNO/1DLUM/15  Ľudové umenie   3 2P  2, 3      doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Kulturológia - štátne skúšky Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/BPJO/15  Bakalárska práca a jej obhajoba   10   OB           

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu