Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
KU22m - kulturológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 94
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 26
Študijný odbor:
vedy o umení a kultúre
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Kulturológia Min. 67  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/KAG/22  Kultúra a globalizácia   5 2P + 2S    doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/SKAU/15  Semiotika kultúry a umenia   6 2P + 2S    prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/FILKU/15  Filozofia kultúry   3 2P    doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KKULT/DSVK/15  Dejiny slovenskej výtvarnej kultúry   3 2P    prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  
KKULT/KASA/15  Kultúrna a sociálna antropológia   6 2P + 2S    Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/MKI/15  Mediálna kultúra I.   3 2P    doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/MASKU/15  Masová kultúra   5 2P + 2S    doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/PSZVU/15  Postmoderna v spoločenskom živote a v umení   5 2P + 2S    prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/DSHK/15  Dejiny slovenskej hudobnej kultúry   3 2P    prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/DSDK/15  Dejiny slovenskej divadelnej kultúry   3 2P    doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/KKNS/22  Kulturologické koncepcie na Slovensku   5 2P + 2S    Mgr. Jozef Palitefka, PhD., doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,  
KKULT/DEJSL/15  Dejiny slovenskej literatúry   3 2P    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KKULT/MKII/22  Mediálna kultúra II.   5 2P + 2S    doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/DSFK/15  Dejiny slovenskej filmovej kultúry   3 2P    doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/SKDPI/15  Seminár k diplomovej práci I.   2 2S      prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/SKDPII/15  Seminár k diplomovej práci II.   4 4S      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD., Mgr. Jozef Palitefka, PhD., Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,  
KKULT/OPRAX/22  Odborná prax   3     doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Kulturológia - PVP Min. 21  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/PALVK/15  Právo a legislatíva v kultúre   3 2S  1, 2    Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/IIPK/22  Interetnické a interkonfesionálne procesy v kultúre   3 2S  1, 2      Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,  
KKULT/SDSPD/22  Seminár z dejín slovenského profesionálneho divadla   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/SDSPD/22  Seminár z dejín slovenského profesionálneho divadla   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/MULKV/22  Multikultúrna výchova   3 2S  1, 2    doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KKULT/RKKD/15  Regionálna kultúra a kultúrne dedičstvo   3 2S    Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/PKA/15  Projektovanie kultúrnych aktivít   3 2S      Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.,  
KKULT/ISH/15  Interpretácia súčasnej hudby   3 2S      prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/SZZS/15  Spôsob života/ životný štýl   3 2S      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KKULT/EVM/22  Etika v masmédiách   3 2S      doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,  
KKULT/KULPOL/15  Kultúrna politika   3 2P  1, 2    PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.,  
KKULT/NKUNS/22  Nezávislá kultúra a umenie na Slovensku   3 2S  PH  1, 2    prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/SZSFK/22  Seminár zo súčasnej slovenskej filmovej kultúry   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/SZSFK/22  Seminár zo súčasnej slovenskej filmovej kultúry   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/MEDGR/22  Mediálna gramotnosť   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/JOEm/15  Jednodňová odborná exkurzia   2   1, 2      Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,  
KKULT/VOEm/15  Viacdňová odborná exkurzia   3   1, 2      Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - Kulturológia - VP Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/SVKR/15  Subkultúry v kulturologickej reflexii   3 2S  1, 2      prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/HTC/15  Huntingtonova teória civilizácie   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KKULT/HTC/15  Huntingtonova teória civilizácie   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KKULT/CAKTF/15  Človek a kultúra v teórii S. Freuda   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KKULT/CAKTF/15  Človek a kultúra v teórii S. Freuda   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KKULT/TSDK/15  Tvorivý seminár (divadelná kritika)   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/TSDK/15  Tvorivý seminár (divadelná kritika)   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/GS/22  Gender studies   3 2S  1, 2      doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.,  
KKULT/GS/22  Gender studies   3 2S  1, 2      doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Kulturológia - štátne skúšky Min. 26  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/ATVK/15  Aktuálne trendy v kultúre   2   SS           
KKULT/FASAK/15  Filozofické a semiotické aspekty kultúry   2   SS           
KKULT/UKNS/15  Umelecká kultúra na Slovensku   2   SS           
KKULT/DPAJO/15  Diplomová práca a jej obhajoba   20   OB           

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu