Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
RKT22b - riadenie kultúry a turizmu - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 168
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 12
Študijný odbor:
vedy o umení a kultúre
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Povinné predmety Min. 119  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KMKT/USCR/15  Úvod do služieb cestovného ruchu   6 2P + 2S      PhDr. Katarína Kompasová, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.,  
KMKT/UDK/15  Úvod do kulturológie   6 2P + 2S  PH    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michala Fúsková, PhD.,  
KMKT/DNK/15  Dejiny národnej kultúry   6 2P + 2S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michala Fúsková, PhD.,  
KMKT/KRSb2/15  Kultúrne regióny Slovenska   6 2P + 2S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
KMKT/ZCRb/15  Základy cestovného ruchu   6 2P + 2S      doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD.,  
KMKT/MVVb/15  Metodológia vedy a výskumu   3 0P + 2S    PhDr. Michal Kurpaš, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.,  
KMKT/KDb1/15  Kultúrne dedičstvo   6 2P + 2S    PhDr. Roman Zima, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KMKT/HOT/15  Hotelierstvo   6 2P + 2S      PhDr. Katarína Kompasová, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.,  
KMKT/KEMb/15  Kultúra etnických minorít   3 2P    doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.,  
KMKT/GAS/15  Gastronómia   3 2P      PhDr. Katarína Kompasová, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KMKT/GCSRb2/15  Geografia cestovného ruchu Slovenska   6 2P + 2S  PH      doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD.,  
KMKT/KSAN1/15  Kultúrna a sociálna antropológia   6 2P + 2S    doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., PhDr. Michala Fúsková, PhD.,  
KMKT/KKb/15  Kulturologické koncepcie   3 2P    PhDr. Michala Fúsková, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KMKT/SC/15  Sprievodcovská činnosť v kultúre a turizme   6 2P + 2S    doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD.,  
KMKT/1CJ01/15  1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 1   4 0C + 4S      PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD.,  
KMKT/1CJ02/15  1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 2   4 4C  PH      PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD.,  
KMKT/1CJ03/15  1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 3   4 4C  PH      PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD., Mgr. Ivan Haringa,  
KMKT/1CJ04/15  1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 4   4 4C      PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD., Mgr. Ivan Haringa,  
KMKT/1CJ05/15  1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 5   4 4C      Mgr. Jana Hučková, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
KMKT/1CJ06/15  1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 6   4 4C  PH      Mgr. Jana Hučková, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
KMKT/USBP/15  Úvodný seminár k bakalárskej práci   2 2S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michala Fúsková, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.,  
KMKT/BSEM1/15  Seminár k bakalárskej práci 1   2 2S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michala Fúsková, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.,  
KMKT/BSEM2/15  Seminár k bakalárskej práci 2   2 2S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michala Fúsková, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.,  
KMKT/EX1d/15  Odborná exkurzia jednodňová   2 60sS  1, 2, 3    doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
KMKT/EXvd/15  Odborná exkurzia viacdňová   3 90sS  2, 3    doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.,  
KMKT/ETb/22  Etnokultúrne tradície Slovenska   6 2P + 2C    doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
KMKT/OPbl/22  Odborná prax   6 160sS  2, 3    PhDr. Katarína Kompasová, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety Min. 39  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KMKT/ZPb1/15  Základy práva   3 2P      doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M.,  
KMKT/MKSN1b/15  Mravnosť a kultúra z pohľadu svetových náboženstiev   3 2P    PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KMKT/KGSb1/15  Kultúrna geografia Slovenska   6 2P + 2S  PH    doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
KMKT/PMb/15  Prezentačné metódy   3 0P + 2S    PhDr. Michal Kurpaš, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KMKT/ACRL/15  Aktuálne trendy v kultúre a turizme   3 2P    PhDr. Michala Fúsková, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.,  
KMKT/IKCR/15  Informačné technológie v kultúre a turizme   3 2S    PhDr. Michal Kurpaš, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KMKT/ZMAKb/15  Základy marketingu   3 2P      PhDr. Roman Zima, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.,  
KMKT/DK/15  Dejiny kultúry   3 2P    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
KMKT/DPb1/15  Diplomatický a spoločenský protokol   3 2S      Mgr. Jana Hučková, PhD., PhDr. Michala Fúsková, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.,  
KMKT/PM/15  Projektový manažment   3 2S    PhDr. Michal Kurpaš, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD.,  
KMKT/PCRb/15  Psychológia v cestovnom ruchu   3 2P      Mgr. Jana Hučková, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.,  
KMKT/OKT/15  Organizácia kultúry a turizmu   3 2P    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michala Fúsková, PhD.,  
KMKT/VPCRb/15  Vybrané problémy z cestovného ruchu   3 2S      PhDr. Katarína Kompasová, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD.,  
KMKT/VPKb/15  Vybrané problémy z kultúry   3 2S    Mgr. Jana Hučková, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.,  
KMKT/ZEM/22  Základy ekonomiky a manažmentu   3 2P      PhDr. Roman Zima, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - Výberové predmety Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KMKT/VSCR/15  Výberový seminár z cestovného ruchu   2 2S      PhDr. Katarína Kompasová, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
KMKT/VSK1/15  Výberový seminár z kultúry   2 2S      PhDr. Michala Fúsková, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD.,  
KMKT/VSCJ/15  Výberový seminár z cudzieho jazyka   2 2C      PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD.,  
KMKT/VDb/15  Významné európske destinácie cestovného ruchu   2 2S      PhDr. Katarína Kompasová, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
JC/CJIINJ1/21  2. cudzí jazyk: Nemecký jazyk 1   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
JC/CJIINJ4/21  2. cudzí jazyk: Nemecký jazyk 4   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD.,  
JC/CJIINJ2/21  2. cudzí jazyk: Nemecký jazyk 2   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
JC/CJIINJ3/21  2. cudzí jazyk: Nemecký jazyk 3   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
JC/CJIINJ5/21  2. cudzí jazyk: Nemecký jazyk 5   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
JC/CJIINJ6/21  2. cudzí jazyk: Nemecký jazyk 6   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD.,  
JC/CJIIRj1/15  2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 1   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJIIRj2/15  2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 2   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJIIRj3/15  2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 3   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJIIRj4/15  2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 4   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJIIRj5/15  2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 5   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJIIRj6/15  2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 6   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/SKFOR1/15  Slovenský jazyk pre cudzincov 1   2 2S      Mgr. Oľga Csalová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD., doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Mgr. Veronika Cillingová, PhD.,  
JC/SKFOR2/15  Slovenský jazyk pre cudzincov 2   2 2S      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD.,  
JC/SKFOR3/15  Slovenský jazyk pre cudzincov 3   2 2S      Mgr. Oľga Csalová, PhD., doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.,  
JC/SKFOR4/15  Slovenský jazyk pre cudzincov 4   2 2S      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Natália Glaap, PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD.,  
JC/SKFOR5/15  Slovenský jazyk pre cudzincov 5   2 2S      Mgr. Oľga Csalová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
JC/SKFOR6/15  Slovenský jazyk pre cudzincov 6   2 2S      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Natália Glaap, PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD.,  
JC/CJIITj1/15  2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 1   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., doc. PhDr. Natália Rusnáková, PhD.,  
JC/CJIITj2/15  2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 2   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Jana Jaščurová,  
JC/CJIITj3/15  2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 3   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Jana Jaščurová,  
JC/CJIITj4/15  2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 4   2 2S  PH      Mgr. Jana Jaščurová, Mgr. Oľga Csalová, PhD.,  
JC/CJIITj5/15  2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 5   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Linda Adlerová,  
JC/CJIITj6/15  2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 6   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Jana Jaščurová,  
JC/CJIISj1/10  2. cudzí jazyk: Španielsky jazyk 1   2 2C  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.,  
JC/CJIISj2/10  2. cudzí jazyk: Španielsky jazyk 2   2 2C  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.,  
JC/CJIISj3/10  2. cudzí jazyk: Španielsky jazyk 3   2 2C  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.,  
JC/CJIISj4/10  2. cudzí jazyk: Španielsky jazyk 4   2 2C  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.,  
JC/CJIISj5/10  2. cudzí jazyk: Španielsky jazyk 5   2 2C  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.,  
JC/CJIISj6/10  2. cudzí jazyk: Španielsky jazyk 6   2 2C  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.,  
KMKT/DU/22  Dejiny umenia   2 2P      PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Povinné predmety Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KMKT/BPO/15  Bakalárska práca a jej obhajoba   10   OB           

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KMKT/BJS1Ab/15  Bakalárska jazyková skúška - Anglický jazyk   2   SS           
KMKT/BJS1b3/15  Bakalárska jazyková skúška - Nemecký jazyk   2   SS           

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu