Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
DSXKUL22 - kulturológia - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 70
Súčet kreditov
Vedecká časť: 59
Súčet kreditov
Ďalšie aktivity: 13
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 38
Študijný odbor:
vedy o umení a kultúre
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Kulturológia - PP Min. 25  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/FPHS/15  Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied   5 2P  1, 2    prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KKULT/METKUL/15  Metodológia kulturológie   5 2P  1, 2    doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KVAE/EVP/15  Etika vedeckej práce   5 2P  1, 2    prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., doc. PhDr. Peter Korený, PhD.,  
KKULT/INTPRO/15  Interkultúrne procesy   5 2P  1, 2    doc. Mgr. Martin Štúr, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.,  
KKULT/FILKUL/15  Filozofia kultúry   5 2P  1, 2    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Kulturológia - PVP Min. 20  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
JC/CJPhD1/15  Cudzí jazyk pre akademické účely 1   5 2S  1, 2      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
KKULT/TRKJS/15  Teoretické reflexie kultúry a jej subsystémov   5 2P  1, 2, 3, 4    doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.,  
KKULT/ATVKM/15  Aktuálne trendy v kulturologickom myslení   5 2P  1, 2, 3, 4    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
JC/CJPhD2/15  Cudzí jazyk pre akademické účely 2   5 2S  1, 2    JC/CJPhD1/15   prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
KKULT/PSAK/15  Presahy semiotiky a kulturológie   5 2P  1, 2, 3, 4    prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,  
KKULT/VPTK/15  Vybrané prednášky z teórie kultúry   5 2P  1, 2, 3, 4    doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.,  
KKULT/NKANUS/15  Nezávislá kultúra a nekonvenčné umenie na Slovensku   5 2P  1, 2, 3, 4    prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/IKVUK/15  Interkultúrne kompetencie v umeleckej kultúre   5 2P  1, 2, 3, 4    doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  
KKULT/ZSP1/22  Zahraničné stáže a pobyty 1   3   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/ZSP1/22  Zahraničné stáže a pobyty 1   3   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/ZSP2/22  Zahraničné stáže a pobyty 2   8   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/ZSP2/22  Zahraničné stáže a pobyty 2   8   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  


Blok - Kulturológia - vzdelávacie aktivity Min. 25  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/VZP/15  Vedenie záverečných prác   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/VZP/15  Vedenie záverečných prác   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/PZP/15  Posudzovanie záverečných prác   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/PZP/15  Posudzovanie záverečných prác   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/VOP/15  Vedenie odbornej praxe   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/VOP/15  Vedenie odbornej praxe   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/PPSA/15  Prednáška pre špecifické auditórium   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/PPSA/15  Prednáška pre špecifické auditórium   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/VST/15  Vypracovanie študijných textov   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/VST/15  Vypracovanie študijných textov   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/VELK/15  Vypracovanie e-learningového kurzu   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KKULT/VELK/15  Vypracovanie e-learningového kurzu   5   1, 2, 3, 4      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  

 
Výberové predmety
 

Vedecká časť

Blok - Kulturológia - publikačné, prezentačné a organizačné aktivity Min. 59  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/PVCSCO/15  Publikácia v časopisoch evidovaných vo Web of Science alebo Scopus   40   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/PVCSCO/15  Publikácia v časopisoch evidovaných vo Web of Science alebo Scopus   40   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VOPRZ/15  Vedecké a odborné práce v recenzovaných publikáciách   15   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VOPRZ/15  Vedecké a odborné práce v recenzovaných publikáciách   15   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VOPNZ/15  Vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách   10   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VOPNZ/15  Vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách   10   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/OSTPR/15  Ostatné príspevky   5   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/OSTPR/15  Ostatné príspevky   5   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/AUVOPZ/15  Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí v zahraničí   7   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/AUVOPZ/15  Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí v zahraničí   7   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/AUVOPD/15  Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí doma   5   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/AUVOPD/15  Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí doma   5   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/OVOP/15  Organizácia vedeckého/ odborného podujatia   3   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/OVOP/15  Organizácia vedeckého/ odborného podujatia   3   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/RPNZ/15  Redakčná práca na zborníku   5   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/RPNZ/15  Redakčná práca na zborníku   5   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VNS/15  Vystúpenie na seminári   10   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VNS/15  Vystúpenie na seminári   10   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VNK/15  Vystúpenie na konferencii   10   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/VNK/15  Vystúpenie na konferencii   10   1, 2, 3, 4      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  


Ďalšie aktivity

Blok - Kulturológia - minimová práca Min. 13  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/MPKDS/15  Minimová práca k dizertačnej skúške   13   2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KKULT/MPKDS/15  Minimová práca k dizertačnej skúške   13   2, 3      prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  


Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Kulturológia - štátne skúšky a obhajoba - PP Min. 36  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/FILAK/15  Filozofické aspekty kultúry   2   SS           
KKULT/KK20A21/15  Kulturologické koncepcie 20. a 21. storočia   2   SS           
KKULT/OPPKDS/15  Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške   2   SS           
KKULT/DIZPAJO/15  Dizertačná práca a jej obhajoba   30   OB           

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Kulturológia - štátne skúšky - PVP Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KKULT/AKAUK/15  Aplikovaná kulturológia a umelecká kultúra   2   SS           
KKULT/KUAG/15  Kultúra a globalizácia   2   SS           
KKULT/SEMKUL/15  Semiotika kultúry   2   SS           

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu