Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
XRK22m - riadenie kultúry a turizmu - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., externá forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 94
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 26
Študijný odbor:
vedy o umení a kultúre
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Povinné predmety Min. 62  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KMKT/KEU/15  Kultúra Európy   6 2P + 2S  PH    doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
KMKT/VD1m/15  Všeobecné dejiny   6 2P + 2S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michala Fúsková, PhD.,  
KMKT/SKAAF/15  Špecifiká kultúry Ameriky a Afriky   6 2P + 2S  PH    doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
KMKT/MKm/15  Manažment kultúry   6 2P + 2S    PhDr. Michal Kurpaš, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KMKT/DKAAO/15  Diverzita kultúry Ázie, Austrálie a Oceánie   6 2P + 2S  PH    doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
KMKT/MCR/15  Manažment cestovného ruchu   3 2P      doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD.,  
KMKT/AOKK/15  Aktuálne otázky kultúry a kulturológie   6 2P + 2S    doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., PhDr. Michala Fúsková, PhD.,  
KMKT/CJOS1/15  1. cudzí jazyk: odborný stupeň 1   4 4S  PH      PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD.,  
KMKT/CJOS2/15  1. cudzí jazyk: odborný stupeň 2   4 4S  PH      PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD.,  
KMKT/CJOS3/15  1. cudzí jazyk: odborný stupeň 3   4 4S  PH      PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD.,  
KMKT/DSEM1/15  Seminár k diplomovej práci 1   2 2S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Roman Zima, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., PhDr. Michala Fúsková, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.,  
KMKT/DSEM2/15  Seminár k diplomovej práci 2   4 4S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Roman Zima, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., PhDr. Michala Fúsková, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.,  
KMKT/EXVDm/15  Odborná exkurzia viacdňová   2 60sS  1, 2, 3    doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.,  
KMKT/OPml/22  Odborná prax   3 80sS  1, 2, 3    PhDr. Katarína Kompasová, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety Min. 24  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KMKT/RCKA/15  Riadenie cestovných kancelárií a agentúr   6 2P + 2S      PhDr. Katarína Kompasová, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KMKT/MKT/15  Marketing v kultúre a turizme   6 2P + 2S    PhDr. Roman Zima, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KMKT/SAKK/15  Súčasné antropologické a kulturologické koncepcie   6 2P + 2S    doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.,  
KMKT/KPO/15  Kultúrna politika   3 2P    PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KMKT/RKCR/15  Regionálny rozvoj kultúry a turizmu   6 2P + 2S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michala Fúsková, PhD.,  
KMKT/SKT1/15  Spolupráca v kultúre a turizme   6 2P + 2S    doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., PhDr. Michala Fúsková, PhD.,  
KMKT/TMP1/15  Tvorba multimediálnych a printových materiálov   6 4S    PhDr. Roman Zima, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,  
KMKT/VKPP1/15  Výskum kultúrneho a prírodného potenciálu   6 4S    prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - Výberové predmety Min. 8  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KMKT/VPKK/15  Vybrané problémy kultúrnej krajiny   3 2S      doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD.,  
KMKT/KSZ/15  Kultúra Slovákov v zahraničí   3 2P      doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD.,  
KMKT/RSCR1/15  Rezervačné systémy v kultúre a turizme   3 2S      PhDr. Michal Kurpaš, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD.,  
KMKT/VSCJ1/15  Výberový seminár z cudzieho jazyka 1   2 2S      PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD.,  
KMKT/VS1CJm/15  Výberový seminár z cudzieho jazyka 2   2 2S      PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., Mgr. Jana Hučková, PhD.,  
JC/CJODRj1/15  Odborný cudzí jazyk: Ruský jazyk 1   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJODRj2/15  Odborný cudzí jazyk: Ruský jazyk 2   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJODTj1/15  Odborný cudzí jazyk: Taliansky jazyk 1   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Linda Adlerová,  
JC/CJODTj2/15  Odborný cudzí jazyk: Taliansky jazyk 2   2 2S  PH      doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD.,  
JC/CJODRj3/15  Odborný cudzí jazyk: Ruský jazyk 3   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJODTj3/15  Odborný cudzí jazyk: Taliansky jazyk 3   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., doc. PhDr. Natália Rusnáková, PhD.,  
KMKT/OCJm4/16  Odborný cudzí jazyk: španielsky jazyk 1   2 2C  PH      doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.,  
KMKT/OCJm5/16  Odborný cudzí jazyk: španielsky jazyk 2   2 2C  PH      doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.,  
KMKT/OCJm6/16  Odborný cudzí jazyk: španielsky jazyk 3   2 2C  PH      doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Povinné predmety Min. 24  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KMKT/AOKKS/15  Aktuálne otázky kulturológie a kultúry   2   SS           
KMKT/AORCR/15  Aktuálne otázky riadenia cestovného ruchu   2   SS           
KMKT/ODPm/15  Diplomová práca a jej obhajoba   20   OB           

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KMKT/MJSA/15  Magisterská jazyková skúška - Anglický jazyk   2   SS           
KMKT/MJSN/15  Magisterská jazyková skúška - Nemecký jazyk   2   SS           

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu