Novodobé migrácie a ich odraz vo verejnej diskusii

 ONLINE CONFERENCE ROOM

 

22. september 2021 (streda)

09:00 – 9:20 Otvorenie konferencie
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. (vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD. (vedúca projektu, Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)


Blok A – Migračné trendy

9:20 – 9:40
Náčrt prognóz vývoja migračných tokov do Slovenskej republiky v dlhodobejšom horizonte
prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD. (Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)
RNDr. Boris Divinský (neinštitucionalizovaný vedec)

9:40 – 10:00
Globálne trendy v oblasti medzinárodnej migrácie a ich reflexia v časopriestorovom kontexte Slovenskej republiky
RNDr. Boris Divinský (neinštitucionalizovaný vedec)

Diskusia

 

Blok B – Migrácia a politika

10:20 – 10:40
Integrácia v politickom diskurze na Slovensku
doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

10:40 – 11:00
Téma migrácie v komunikácii politickej strany Kotlebovci-ĽSNS
Mgr. Lucia Kučerová (Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

11:00 – 11:20
(Ne)priatelia: Politická orientácia a postoje k migrantom na Slovensku
Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.Mgr. Michal Kentoš, PhD.Mgr. Lucia Heldáková, PhD. (Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied v Košiciach)

11:20 – 11:40
Politická integrace imigrantů v Británii v době před parlamentními volbami v roce 2015
Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD. (Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov, Praha, ČR)

11:40 – 12:00
Politizácia a de-politizácia migrácie v Európe
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Diskusia

12:20 – 13:20
Obedová prestávka

Blok C – Migrácia v médiách

13:20 – 13:40
Migrácia ako téma zdieľania mediálnych obsahov a diskurzu na sociálnych sieťach
Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. (Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

13:40 – 14:00
Vnímanie problematiky migrácie v sekcii komentárov na sociálnej sieti Facebook
Mgr. Ján Válek, PhDr. – PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

14:00 – 14:20
Prezentácia témy migrácie v súčasných nemeckých médiách
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD. (Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Diskusia

Blok D – Postoje verejnosti k migrantom

14:30 – 14:50
Postoje vysokoškolákov k migrantom a migráciám na Slovensku
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD. – PhDr. Roman Zima, PhD. (Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

14:50 – 15:10
Cudzie nechceme, svoje si nedáme – postoje voči migrácii v roku 2020
Mgr. Elena Gallová Kriglerová – Mgr. Alena Holka Chudžíková, MSc. (Centrum pre výskum etnicity, Bratislava)

15:10 – 15:30
Postoje Slovákov k zahraničným študentom na Slovensku
Mgr. Jana Hučková, PhD. (Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

15:30 – 15:50
Kto je proti imigrácii? Postoje k ľuďom z iných krajín
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. (Katedra sociálnych vied Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

15:50 – 16:10
Postoje verejnosti k migrantom podľa empirických výskumov
doc. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD. (Katedra politológie a euroázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Diskusia

16:30
Ukončenie prvého konferenčného dňa

23. september 2021 (štvrtok)

9:00 Uvítanie hostí

Blok E – Sociokultúrne aspekty migrácie

9:00 – 9:20
Socio-kultúrne aspekty integrácie utečencov z Blízkeho východu na Slovensku
PhDr. Eva Al-Absiová, PhD. (Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

9:20 – 9:40
Komunitné stolovanie a jeho vplyv na adaptáciu migrantov
PhDr. Roman Zima, PhD. – PhDr. Katarína Kompasová, PhD. (Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Diskusia

Blok F – Migrácia a tretí sektor

9:50 – 10:10
Občianska spoločnosť, neziskový sektor a tzv. utečenecká kríza – dobrovoľníctvo ako reakcia občianskej spoločnosti
Mgr. Miriama Bošelová, PhD. (Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

10:10 – 10:30
Mapovanie nenávisti a islamofóbie v slovenskej spoločnosti
Mgr. Maroš Žofčín – Mgr. Zuzana Hasna (Islamská nadácia na Slovensku)

Diskusia

Blok G – Migračné skúsenosti Slovákov a Čechov

10:40 – 11:00
Ne/viditeľná zmena. Po návrate mladých ľudí na Slovensko
doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD. – Mgr. Roman Hofreiter, PhD. (Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

11:00 – 11:20
Brexit a jeho dopad na migračné stratégie Slovákov v UK
PhDr. Jana Pecníková, PhD. (Katedra európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

11:20 – 11:40
Život Čechů a Slováků ve Velké Británii před pandemií Covid-19 a v jejím průběhu
Mgr. Kateřina Byrtusová Černohorská (Katedra mediálnych a kulturálnych štúdií Filozofické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ČR)

Diskusia

Blok H – Migrácie v eurázijskom priestore

11:50 – 12:10
Migrácia v 21. storočí. Nepálska a európska skúsenosť
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Katedra politológie a euroázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

12:10 – 12:30
Illegal migration as a national security threat
Nussipova Arajlym (Kazašská národná pedagogická univerzita Abaja v Alma-Ata, Kazachstan)

12:30 – 12:50
Транснациональная миграция в этнокультурном пространстве региона
Aleksej Igorjevič Jevdokimov, CSc. (Katedra filozofie a kulturológie Inštitútu ekonomiky a riadenia Chakasskej štátnej univerzity N. F. Katanova, Abakan, Rusko)

Diskusia

Blok CH – Migrácie a ich reflexia v umení

13:00 – 13:20
Experience of otherness and clash of cultures in a literary context
Mgr. Ivana Pondelíková, PhD. (Katedra európskych a kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

13:20 – 13:40
Reflexia témy novodobej migrácie v oblasti súčasného vizuálneho umenia
Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD. (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline)

Diskusia

13:50 Ukončenie druhého konferenčného dňa

 

Kontakt:
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel: + 421 37 6408 361
e-mail: sletavajova@ukf.sk

Technická podpora: PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
e-mail: mkurpas@ukf.sk

 

Tešíme sa na Vašu účasť a diskusiu!