Ústav manažmentu kultúry a turizmu kulturológie a etnológie vydáva od roku 2008 vedecký časopis Kontexty kultúry a turizmu. Je zameraný na rôzne kontexty kultúry a cestovného ruchu. Jeho obsahom sú odborné články z rôznych vedeckých disciplín, recenzie a správy. Kontexty kultúry a turizmu sú orientované na vybrané témy z etnológie, archeológie, kulturológie, európskeho práva, architektúry, religionistiky, etiky, muzikológie, histórie, metodológie výskumu, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Poskytuje pohľad na problematiku etnických minorít, etnickej asimilácie, konfesionality, multikulturalizmu, tradičnej kultúry, marketingu, kultúrneho dedičstva, arabskej kultúry, identity, cezhraničnej spolupráce či špecifických foriem cestovného ruchu. Štruktúru časopisu dopĺňajú recenzie na aktuálne publikácie a správy o činnosti katedry.

Redakčná rada:
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, Csc. – predseda
doc. PhDr. Alžbeta Uhrínová – Hornoková, PhD., mim. prof.
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
doc. Dr. Vladimir Senić
DrSc. Sandra Kralj Vukšić, PhD.
doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.
doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

Hlavný redaktor:
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
E-mail: bmichalik@ukf.sk

Zodpovedný redaktor:
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
E-mail: sletavajova@ukf.sk

Technický redaktor:
PhDr. Roman Zima, PhD.

Adresa redakcie:
Kontexty kultúry a turizmu
Katedra manažmentu kultúry a turizmu, FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel.: 037/64 08 361, E-mail: rzima@ukf.sk

Všetky príspevky sú recenzované. Neprešlo jazykovou úpravou.

IČO vydavateľa: 00 157 716
Periodicita vydávania: 2x ročne
Registračné číslo Ministerstva kultúry SR: EV3217/09
ISSN 1337-7760

Kritériá príspevku