LINNER s podtitulom Eyes OPEN//Eyes CLOSED

V pondelok 10. júna 2024 sa v priestoroch Univerzitného tvorivého ateliéru konalo podujatie LINNER s podtitulom Eyes OPEN//Eyes CLOSED. Program bol koncipovaný ako multižánrový umelecký projekt študentov a študentiek ÚMKTKE FF UKF v Nitre, ktorý bol súčasťou sprievodného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2024 a vyústením dlhoročnej spolupráce ústavu s Asociáciou Divadelná Nitra. Organizačne podujatie zabezpečovali prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD. a PhDr. Michala Fúsková, PhD.

Cieľom programu LINNER (ide o portmanteu slov „lunch“ a „dinner“, príbuzným termínom je napr. slovo „olovrant“) bolo poskytnúť umelecky aktívnym študentom a študentkám ÚMKTKE platformu pre realizáciu a prezentáciu ich tvorby a súčasne aktívne participovať na kreovaní sprievodného programu medzinárodne etablovaného festivalu. Program moderátorsky aj koncepčne viedla študentka Eva Oľhová. Program otvorila Lucia Batoryová úvodnou hrou s názvom „V tme“, ktorá publikum sprevádzala akustickým zážitkom, tvoreným z vopred pripravených zvukových nahrávok a tiež využitím performancie „dážď“, ktorá bola tvorená priamo v danom čase a priestore. Študent Nikita Grachev uviedol dve úvodné epizódy svojej videotvorby z prechodu vysokohorskej cesty Haute Route Pyrenees. Svojim špecifickým poetickým štýlom predstavil publiku novú kvalitu cestopisnej audio-vizuálnej tvorby. Nasledovalo tanečné vystúpenie Kristíny Markovej, ktorá sa venuje štýlu contemporary dance, pod názvom „Zlo za sebou tiahne následky.“ Nechýbal výrazný umelecký prednes v podaní Evy Oľhovej na tému Marilyn Monroe. Pozitívnu tvorivú atmosféru dotvorila študentka Anna Chikhireva, ktorá sa predstavila s egyptským tradičným tancom Baladi. Študentka Ema Vlasáková uviedla elektrizujúce scénické tanečné vystúpenie pod názvom „Oporný bod“. Záverečná časť programu bola venovaná stand-up comedy  študenta Martina Komáromiho, ktorý prítomné publikum pobavil svojim jedinečným humorom.

V priestoroch UTA nechýbali ani štyri výstavy fotografií a malieb, ktoré si prítomní hostia mohli pozrieť počas prestávok. Neformálnu atmosféru podujatia podporilo výborné občerstvenie, prezentácia propagačných materiálov ÚMKTKE a výstava vybraných fašiangových masiek z tvorby Pavla Baumgartnera a ostatných študentov oddelenia kulturológie. Program LINNER bol príjemnou bodkou za letným semestrom akademického roka 2023/2024 na Filozofickej fakulte UKF  v Nitre a potvrdil, že na pôde ÚMKTKE študuje množstvo študentov a študentiek, ktorých literárne, výtvarné, hudobné, tanečné, dokumentačné a iné nadanie je potrebné naďalej rozvíjať a vytvárať preň priaznivé podmienky, pretože umenie, jeho tvorba a recepcia, je prirodzenou súčasťou života človeka a patrí medzi základné piliere a hodnoty našej spoločnosti.