Prihlás sa… Vycestuj… Získaj výnimočnú medzinárodnú skúsenosť!

ERASMUS + mobility pre akademický rok 2022/2023

 

Čo je program Erasmus+ ?

Podprogram Erasmus sa na UKF v Nitre realizuje formou mobilít (študijných alebo prednáškových pobytov) študentov a pedagógov v rámci EÚ už od akademického roka 1998/1999 na základe bilaterálnych dohôd Erasmus uzatvorených medzi UKF a vysokoškolskou inštitúciou v zahraničí. V priebehu rokov sa program Erasmus niekoľkokrát transformoval a postupne rozširoval. Od akademického roka 2014/2015 existuje ako integrovaný program Erasmus+ pre obdobie 2014 – 2021, ktorý poskytne žiadateľom lepší prehľad o dostupných možnostiach na granty a uľahčí k nim prístup.

V rámci kľúčovej aktivity KA1 (Mobility jednotlivcov) UKF realizuje mobility štúdium, stáž, výučba a školenie (štúdium a výučbu na základe uzavretých a platných Erasmus+ bilaterálnych dohôd).

Typy mobilít

Mobilita štúdium (na partnerskej VŠ, rozsah 3-12 mesiacov) alebo stáž (na VŠ alebo v podniku, rozsah 2-12 mesiacov) v zahraničí.

Špecifickosť stáže

Pracovnú stáž môžu študenti realizovať v akejkoľvek inštitúcii (v rámci zoznamu krajín v programe) zapojenej do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na jeho veľkosť, právnu formu, na hospodárskom odvetví, v ktorom vykonáva svoju činnosť, vrátane sociálneho hospodárstva (patria sem aj fyzické osoby).

Prijímajúcou inštitúciou môže byť každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Prijímajúcu inštitúciu si študenti hľadajú sami s tým, že obsahová náplň stáže musí byť relevantná k zameraniu štúdia na UKF v Nitre, aby ju bolo možné po návrate na UKF uznať (netýka sa absolventov).

Na účasť na stáži sa nevyžaduje podpísaná Erasmus+ bilaterálna dohoda s prijímajúcou inštitúciou v zahraničí. Ak je však prijímajúcou inštitúciou VŠ, musí mať pridelenú tzv. ECHE – ErasmusCharterforHigherEducation.

Kam vycestovať?

Na všetkých akciách programu Erasmus+ sa v plnej miere môžu zúčastniť tzv. krajiny programu – „programe countries“: 28 členských štátov Európskej únie, krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, kandidátske krajiny EÚ: Turecko, Republika Severné Macedónsko.

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti riadne zapísaní do študijného programu na niektorej VŠ (mimo študentov 1. roč. – mobilita štúdium). Študijný pobyt nemôže absolvovať študent 1. ročníka Bc. štúdia, ako prvák však môže založiť prihlášku a byť schválený na pobyt v nasledujúcom akademickom roku. Na stáž môžu ísť aj absolventi VŠ do 1 roka po absolvovaní štátnych skúšok. Počas štúdia majú študenti možnosť zúčastniť sa Erasmus+ mobility štúdium alebo stáž v každom stupni štúdia maximálne po dobu 12 mesiacov.

Opakovaná mobilita?

Opakovaná mobilita je možná, ako je uvedené v predošlom bode. Pri výpočte nároku na novú mobilitu sa berie do úvahy počet mesiacov minulej mobility na danom stupni štúdia.

Účasť študentov so špecifickými potrebami

Na Erasmus+ mobilitu sa môže prihlásiť a vycestovať aj študent so špecifickými potrebami (t.j. študent so zdravotným znevýhodnením alebo s poruchou učenia), ktorý si vyžaduje cielené podporné služby a primerané úpravy bez znižovania nárokov na jeho študijné výsledky. Všetky informácie a inštrukcie, vrátane predpisov a formulárov pre študentov so špecifickými potrebami nájdete na: https://www.ukf.sk/pasc/poradenstvo-a-podpora-pre-studentov-so-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami

Výška finančnej podpory

Na mobilitu je možné vycestovať buď so statusom tzv. „nulového grantu“ alebo s pridelením grantu. V oboch prípadoch však musí študent podpísať so svojou vysielajúcou VŠ Erasmus+ finančnú zmluvu a to podľa možnosti 2 týždne pred odchodom na mobilitu. Za týmto účelom je nutné predložiť požadované doklady.

Všetky krajiny participujúce v programe Erasmus+ sú rozdelené do 3 pásiem podľa odhadovaných životných nákladov v danej krajine (krajiny rozdelené do pásiem zo strany EACEA Brusel). Výška mesačného grantu študenta pre každé pásmo (a teda aj krajiny v tomto pásme) je pevne určená/fixná a platí rovnako pre všetkých študentov VŠ v SR, ktorí vycestujú na študijný pobyt alebo stáž do krajín daného pásma. Účastníci stáže ako aj študijného pobytu majú však nárok na dodatočný príspevok podľa stanovených kritérií.

Uzávierky pre podávanie prihlášok

Termín uzávierky pre podávanie prihlášok na mobilitu štúdium alebo stáž je v každom akademickom roku včas zverejnený. Spravidla je to na prelome mesiacov marec/apríl.

Termín katedrového výberového konania je rovnako včas zverejnený.

Ako sa prihlásiť?

1. Vyber si zahraničnú inštitúciu.

2. Konzultuj svoj výber s katedrovým koordinátorom.

3. Založ prihlášku a prílohy cez aplikáciu StudyAbroad.

4. Vytlač si všetky dokumenty z aplikácie.

5. Doruč ich katedrovému koordinátorovi do stanoveného termínu.

6. Zúčastni sa výberového konania na katedre.

Katedrové výberové konanie

Výberové konanie na katedre na mobilitu študijný pobyt musia absolvovať všetci prihlásení študenti, ktorí pokračujú do ďalšieho ročníka alebo ďalšieho stupňa štúdia. Rovnako výberové konanie na stáž musia absolvovať všetci uchádzači, ktorí pokračujú do ďalšieho ročníka alebo ďalšieho stupňa štúdia, ale aj tí, ktorí končia a budú absolventmi UKF (ak sa uchádzajú o absolventskú stáž). Kritériá, ktoré bude katedrová komisia pri výbere posudzovať sú: odovzdanie všetkých požadovaných dokumentov z aplikácie, motivačný list, študijný priemer, znalosť cudzích jazykov, účasť na ŠVOUČ, reprezentovanie katedry a FF UKF v Nitre na domácich/zahraničných podujatiach, členstvo v sekcii ESN UKF a iné kultúrne, športové, vedecké či dobrovoľnícke aktivity. Termín bude včas zverejnený.

Je nutné absolvovať jazykový test?

Každý študent absolvuje online jazykové hodnotenie (výber len z AJ, NJ, TJ, ŠJ, FR alebo HJ) pred odchodom na mobilitu a opakovane po jej ukončení. Ak nemá pred začiatkom mobility dostatočnú znalosť daného jazyka, môže získať nárok na online jazykový kurz.

Akceptácia absolvovanej mobility

U mobility štúdium sa uznávajú kredity podľa predmetov absolvovaných v zahraničí, v rámci stáže kredity alebo sa stáž uvedie v Dodatku k diplomu. Absolventi vyslaní na stáž môžu domácu VŠ požiadať o vydanie dokumentu Europass – Mobilita.

Bližšie informácie na:

https://www.ukf.sk/granty/erasmus

https://www.ukf.sk/granty/erasmus/studijny-pobyt-krajiny-eu-a-ehp

https://www.ukf.sk/granty/erasmus/staz

https://www.ukf.sk/granty/erasmus/erasmus-bilaterarne-dohody

https://www.ukf.sk/images/medzinarodne_vztahy/manual-studab-stud-staz_2013.pdf

https://www.ukf.sk/images/medzinarodne_vztahy/manual-studab-stud-staz_2013.pdf