Študijný program Kulturológia

Študijný program kulturológia zastrešuje Oddelenie kulturológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre. Orientuje sa na výchovu odborníkov v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o teórii a dejinách kultúry (slovenských i svetových), o dejinách umeleckej kultúry (výtvarné umenie, hudba, divadlo, literatúra, film), o kulturologickom terminologickom aparáte a kulturologických koncepciách a o typoch a poslaní kultúrnych organizácií, o manažmente, marketingu a propagácii v kultúre. Štúdium kulturológie sa opiera aj o výkumy iných vedeckých disciplín (filozofia, história, sociológia, religionistika, lingvistika, etnológia, estetika), vďaka čomu absolvent získava širšie spoločensko-vedné poznanie. Previazanosť s praxou je naplnená prostredníctvom viacerých aktivít pracoviska (Galéria na schodoch, Ceny Pavla Straussa a Kultúrne potulky) ako aj prostredníctvom niektorých predmetov, ktoré sú priamo zamerané na prax. Študenti kulturológie sa môžu realizovať aj vďaka Kreatívnemu centru mladých kulturológov (KREATIFIKAS), ktorého cieľom je príprava a realizácia projektov v oblasti vedecko-výskumnej, kultúrno-spoločenskej, umeleckej, popularizačnej, rozvojovej a propagačnej činnosti. Neodmysliteľnou súčasťou štúdia sú aj exkurzie a študijné pobyty v zahraničí.

Akreditované je bakalárske (Bc.) i magisterské (Mgr.) štúdium programu kulturológia v dennej a externej forme. Po skončení magisterského stupňa je možné absolvovať rigorózne konanie (PhDr.) z kulturológie. Bakalárske štúdium končí obhájením bakalárskej práce. Magisterské štúdium končí obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou z predmetov aktuálne trendy v kultúre, filozofické a semiotické aspekty kultúry a umelecká kultúra na Slovensku.

Predmety na oboch stupňoch štúdia možno rozdeliť do nasledujúcich blokov:

Kulturologické predmety:
Bc. štúdium – Úvod do kulturológie, Systematická kulturológia, Súčasné kulturologické koncepcie, Kultúra a svetové náboženstvá, Medzikultúrne vzťahy
Mgr. štúdium – Kultúra a globalizácia, Kultúrna a sociálna antropológia, Kulturologické koncepcie na Slovensku, Semiotika kultúry a umenia, Mediálna kultúra, Masová kultúra, Interetnické a interkonfesionálne procesy v kultúre, Multikultúrna výchova, Regionálna kultúra a kultúrne dedičstvo, Spôsob života/ životný štýl, Subkultúry v kulturologickej reflexii, Huntingtonova teória civilizácie, Človek a kultúra v teórii S. Freuda

Umenovedné predmety:
Bc. štúdium – Dejiny hudby, Dejiny divadla, Dejiny filmu, Dejiny literatúry, Dejiny výtvarného umenia, Aktuálne trendy súčasnej filmovej kultúry, Divadelná tvorba a recepcia, Filmová tvorba a recepcia, Základy umeleckej komunikácie a interpretácie
Mgr. štúdium – Dejiny slovenskej výtvarnej kultúry, Dejiny slovenskej hudobnej kultúry, Dejiny slovenskej divadelnej kultúry, Dejiny slovenskej literatúry, Dejiny slovenskej filmovej kultúry, Seminár z dejín slovenského profesionálneho divadla, Interpretácia súčasnej hudby, Seminár zo súčasnej slovenskej filmovej kultúry, Nezávislá kultúra a umenie na Slovensku

Historické predmety:
Bc. štúdium – Dejiny kultúry, Dejiny ľudskej civilizácie, Všeobecné dejiny Slovenska, Dejiny národnej kultúry

Sociologické predmety:
Bc. štúdium – Sociológia kultúry, Sociológia umenia

Filozofické predmety:
Bc. štúdium – Antická a stredoveká filozofia, Novoveká a súčasná filozofia, Filozofia dejín, Filozofický obraz sveta
Mgr. štúdium – Filozofia kultúry, Postmoderna v spoločenskom živote a v umení, Gender studies

Etnografické etnografické:
Bc. štúdium – Kultúra etnických minorít, Kultúrne regióny Slovenska, Ľudové umenie

Praktické predmety:
Bc. štúdium – Kultúrne inštitúcie a organizácie, Kultúrny a kreatívny priemysel, Projektový manažment v kultúre, Základy marketingu a propagácie v kultúre, Aktuálne trendy v digitálnom marketingu, Základy PR zručností, Podnikanie v kultúrnom sektore, Grafický dizajn, Kultúrna pedagogika, Odborná prax
Mgr. štúdium – Právo a legislatíva v kultúre, Projektovanie kultúrnych aktivít, Kultúrna politika, Mediálna gramotnosť, Etika v masmédiách, Odborná prax

Tvorivé predmety:
Bc. štúdium – Ateliérový seminár (autorské divadlo), Permakultúra, Sebakultivácia ako predpoklad rozvoja osobnosti
Mgr. štúdium – Tvorivý seminár (divadelná kritika)