ÚSTAV MANAŽMENTU KULTÚRY A TURIZMU, KULTUROLÓGIE A ETNOLÓGIE FF UKF v Nitre vznikol 1. júla 2022 ako výsledok organizačných zmien, ktorých podstatou bolo vytváranie silnejších a väčších inštitucionálnych celkov schopných organickejšej projektovej, výskumnej aj pedagogickej spolupráce. Sformoval sa spojením Katedry manažmentu kultúry a turizmu, Katedry kulturológie a Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF. V rámci neho sa v súčasnosti vyprofilovali tri súčasti, a to Oddelenie manažmentu kultúry a turizmuOddelenie kulturológie a Oddelenie etnológie.

 

 

 

ODDELENIE MANAŽMENTU KULTÚRY A TURIZMU

 

ODDELENIE KULTUROLÓGIE

 

ODDELENIE ETNOLÓGIE

 

Katedra manažmentu kultúry a turizmu vznikla v roku 1999. Akreditovaný študijný program riadenie kultúry a turizmu sa realizuje od akademického roka 1997/1998. Štúdium na Oddelení manažmentu kultúry a turizmu z vás pripraví odborníkov – manažérov v cestovnom ruchu a v kultúre. Získate komplexný prehľad o problematike cestovného ruchu a kultúry na Slovensku i v zahraničí. Poskytne vám možnosť uplatnenia sa v štátnych odvetvových inštitúciách aj organizáciách miestnej a regionálnej samosprávy. Budete odborne spôsobilí pre manažérske pracovné pozície v kultúrnych inštitúciách – múzeách a galériách, vo vedecko-výskumných pracoviskách, v školstve aj v marketingových, reklamných a destinačných agentúrach.

Rovnako sa budete môcť uplatniť ako manažéri v cestovnom ruchu – v hotelierstve, gastronómii, kúpeľníctve, cestovných kanceláriách a agentúrach, v dopravných spoločnostiach či združeniach cestovného ruchu. Budete odborne pripravení na prácu v sektore regionálneho rozvoja, v regionálnych rozvojových agentúrach aj projektovo orientovaných spoločnostiach. Mnohí sa uplatnia v diplomatických službách, resp. využijú kvalitné jazykové kompetencie. Viacerí budú môcť využiť znalosti čínskeho jazyka a kultúry, ktoré im umožnia získať jedinečnú konkurenčnú výhodu najmä v podnikoch a inštitúciách zameraných na čínsku klientelu. Získate tiež predpoklady pre tvorbu a realizáciu projektov a strategických dokumentov. Absolvované štúdium vytvorí odborné zázemie aj pre vašu podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach.

 

Katedra kulturológie vznikla v akademickom roku 1999/2000. Hlavným iniciátorom založenia katedry bol literárny vedec a kritik, kulturológ a emeritný rektor UKF v Nitre prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. Ako predstaviteľ významnej semiotickej školy (tzv. Nitrianskej školy) podstatne obohatil katedru svojou odbornou inklináciou k literatúre, lingvistike, láskou k rodnému jazyku, ktoré sa premietli vo výskume a výučbe. Kultúru vnímal komplexne a širokospektrálne , čo sa prejavilo už v skladbe prvého študijného programu katedry zahŕňajúceho témy ako dejiny umenia a filozofického myslenia, písmo a praktické otázky štylistiky a editorstva, religionistika, lokálna a regionálna kultúra so svojimi tradičnými prejavmi, kultúra národov a kontinentov a i.

V rokoch 2004 – 2012 rozvíjal katedru spisovateľ literatúry faktu a básnik prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D. Počas jeho pôsobenia sa na katedre iniciovalo viacero prestížnych projektov, ktorých kontinuita pretrváva do súčasnosti, napríklad Galéria na schodoch Katedry kulturológie FF UKF či Cena Pavla Straussa. Počas jeho pôsobenia smerovala katedra intenzívne k praktickej kultúrno-umeleckej komunikácií a tiež honorácií diel významných osobností kultúrneho života na Slovensku. Od roku 2013 pôsobil na poste vedúceho katedry kulturológ, divadelný vedec a kritik doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Oddelenie kulturológie je integrálnou súčasťou ÚMKTKE FF UKF v Nitre. Predstavuje relatívne mladé, ale dynamicky sa rozvíjajúce a perspektívne oddelenie, ktoré ponúka pestrý študijný program a zároveň je aktívnym dejiskom bohatých vedeckých , kultúrno-spoločenských a umeleckých aktivít, platformou pre dialóg (vedecký, ľudský, umelecký a i.). Charakterizuje ho tvorivosť a otvorenosť novým výzvam a aktívna participáciou pedagogickej a študentskej komunity.

Oddelenie kulturológie spolupracuje s príbuznými katedrami podobného zamerania v Ľvove, Bratislave, Prahe, Olomouci, s kultúrnymi inštitúciami v SR, so spoločenskovednými ústavmi Slovenskej akadémie vied, s katedrami histórie, etiky, estetiky, filozofie, etnológie, žurnalistiky, masmediálnej komunikácie, slovenského jazyka a slovenskej literatúry na viacerých slovenských a zahraničných vysokých školách.

Poslanie Oddelenia kulturológie

  • Rozvíjať kulturológiu a kulturologický diskurz na Slovensku
  • Pedagogicky a výskumne nadväzovať na významné zahraničné kulturologické školy, výskumy a trendy
  • Reflektovať aktuálne sociokultúrne fenomény, objasňovať ich kauzalitu a dopady na sociokultúrnu realitu ako východisko pre potenciálne plánovacie a rozhodovacie procesy rôznych úrovní
  • Poskytovať kvalitnú a komplexnú prípravu budúcim odborníkom – kulturológom
  • Hľadať aktuálne a funkčné prepojenia teórie s praxou a možnosti pozitívne formovať slovenskú kultúru a spoločnosť
  • Vytvárať príjemné a stimulujúce zázemie pre plnohodnotný rozvoj študentov z hľadiska ich poznania, odborných kompetencií, morálnych kvalít, kritického myslenia a tvorivosti za účelom ich plnohodnotného zaradenia sa do profesijného života
  • Z dlhodobého hľadiska prispieť k rozvoju kultúrno-spoločenského života a kolektívnych identít v jednotlivých regiónoch a lokalitách Slovenska a podieľať sa na rozvoji vzdelanostnej spoločnosti

Katedra folkloristiky a regionalistiky vznikla v roku 1991 a v roku 2013 bola premenovaná z Katedry etnológie a etnomuzikológie na Katedru etnológie a folkloristiky.

Štúdium je profilované na poskytnutie vzdelania v odbore etnológia, ktorý predstavuje jednu z kľúčových spoločenskovedných disciplín. Od počiatku je zamerané na efektívne prepojenie teórie s praxou, vďaka čomu sa s jeho absolventmi môžeme stretnúť od lokálnych až po celoštátne kultúrne a spoločenské inštitúcie. Špecifikom Oddelenia etnológie je orientácia na tradičné umelecké prejavy, slovesný a hudobno-tanečný folklór. Vzhľadom na špecializáciu štúdia sú absolventi nitrianskej etnológie dobre zorientovaní v oblasti uchovávania živého kultúrneho dedičstva, dokážu aplikovať získané vedomosti o tradičnej kultúre Slovenska, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry v rôznych sférach spoločenských aktivít. Dokážu analyzovať interetnické vzťahy, akulturačné a integračné procesy, hľadať progresívne riešenia v lokálnych a regionálnych podmienkach a aktívne sa podieľať na formovaní regionálnej kultúry a osvety. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického a hudobno-folkloristického výskumu prispievajú ku kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére.

Absolventi Oddelenia etnológie sú vedení k férovému a zodpovednému prístupu k štúdiu, ku kritickému a kontextuálnemu mysleniu, k dôslednému rešpektovaniu vedeckej etiky a metodológie, čo im zabezpečuje príležitosti uplatniť sa na trhu práce v zabehnutých aj v novovznikajúcich profesiách. Majú šancu získať prácu, ktorá im zároveň bude aj koníčkom. Úspešnosť tohto spôsobu fungovania pracoviska vedie k tomu, že samotní zamestnávatelia vyhľadávajú práve absolventov Oddelenia etnológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre, priebežne sa informujú o vhodných uchádzačoch, keďže vedia, že tí sú systematicky pripravovaní pre okamžité zaradenie sa do pracovného procesu vo viacerých typoch profesií.

Vedecko-pedagogickí zamestnanci oddelenia patria k rešpektovaným odborníkom vo svojej vednej disciplíne. Popularizáciu vedy považujú za samozrejmú súčasť svojho odborného pôsobenia a vedú k nej aj študentov. Často sú prizývaní do médií vyjadrovať sa k aktuálnym otázkam vybraných oblastí spoločenského a kultúrneho života. Vďaka členstvu v rôznych komisiách (vrátane UNESCO), poradenskej činnosti, hosťovaniu na vzdelávacích a umeleckých podujatiach a prednáškových a lektorských aktivitách sú v permanentnom a úzkom kontakte s potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov svojho pracoviska, pričom cielene získavajú spätnú väzbu a reflexie týkajúce sa potrieb a očakávaní uplatňovaných na absolventov v praxi.