Študijný program Etnológia

V priebehu bakalárskeho štúdia programu etnológia sa kurzy orientujú na problematiku vývoja kultúry a spôsobu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, kultúru etnických menšín a kultúrne dedičstvo regiónov obsiahnuté v slovesno-hudobno-tanečnej a remeselno-výtvarnej tradícii. Študenti sa oboznamujú s terminologickým aparátom a teoretickými východiskami odboru etnológia, učia sa samostatne formulovať problémy etnologického bádania a realizovať vlastný terénny výskum. Získavajú kompetencie v oblasti projektového manažmentu, vizuálnej a zvukovej dokumentácie a práce so špecializovanými softvérmi. Osvojujú si elementárne (prípadne pokročilé) znalosti a zručnosti v oblasti hry na hudobnom nástroji, interpretácie spevného materiálu, alebo výtvarných a remeselných techník. Dôraz sa kladie na prepojenie teórie s praxou, preto je štúdium podmienené absolvovaním odbornej praxe vo vybraných kultúrno-osvetových, muzeálnych, alebo neziskových organizáciách. Súčasťou štúdia sú aj odborné exkurzie, či už na Slovensku alebo v zahraničí a možnosť absolvovať štipendijné pobyty na európskych univerzitách.

V magisterskom štúdiu sa kladie dôraz na pochopenie charakteru a vývoja súčasnej vidieckej a urbánnej spoločnosti v kontexte globalizačných procesov aj v kontexte širšieho európskeho aj mimoeurópskeho priestoru. Študenti si osvojujú základné poznatky o kultúre a špecifických sociálnych procesoch, o spôsobe života náboženských a etnických spoločenstiev, o hudobnom, tanečnom a slovesnom nehmotnom kultúrnom dedičstve, obradovej kultúre strednej a ďalších častí Európy. Osvojujú si poznatky z oblasti regionálneho rozvoja, aplikovanej antropológie, urbánnej etnológie, rodových štúdií a o vzťahu mediálnej a hudobnej kultúry. Študenti sa naďalej zdokonaľujú v práci s dokumentačnými zariadeniami a oboznamujú sa so základnými informáciami nevyhnutnými na technické zvládnutie záznamu rôznorodých javov v teréne, ich následné digitálne a multimediálne spracovanie a prezentáciu vo viacerých podobách. Tí, ktorí majú záujem, majú možnosť ďalej pracovať na rozvoji praktických schopností a zručností v oblasti štýlovej interpretácie hudobného a tanečného folklórneho materiálu, hudobno-štrukturálnej analýzy a hudobnej transkripcie. Všetci študenti získavajú kompetencie zapojením do výskumných a popularizačných projektov pedagógov Oddelenia.

Doktorandské štúdium v študijnom programe etnológia sa orientuje na súčasné trendy v etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii v širšom stredoeurópskom a európskom kontexte. Podstatou doktorandského štúdia je samostatná vedecko-výskumná a tvorivá činnosť v oblasti zamerania dizertačnej práce študenta/študentky. Študenti nielen samostatne bádajú, ale takisto si budujú profesijné kontakty doma aj v zahraničí účasťou, resp. organizovaním odborných seminárov, konferencií, ďalej prostredníctvom štipendijných programov v zahraničí a spoluprácou na domácich aj medzinárodných výskumných projektoch.