Študijný program Etnológia

NA ČO SA ZAMERIAVAME?

Štúdium v programe etnológia na FF UKF v Nitre je od počiatku zamerané na efektívne prepojenie teórie s praxou, vďaka čomu sa s jeho absolventmi môžeme stretnúť od lokálnych až po celoštátne kultúrne a spoločenské inštitúcie. Špecifikom Oddelenia etnológie je orientácia na tradičné umelecké prejavy, slovesný a hudobno-tanečný folklór. Vzhľadom na špecializáciu štúdia sú absolventi nitrianskej etnológie dobre zorientovaní v oblasti uchovávania živého kultúrneho dedičstva, dokážu aplikovať získané vedomosti o tradičnej kultúre Slovenska, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry v rôznych sférach spoločenských aktivít. Dokážu analyzovať interetnické vzťahy, akulturačné a integračné procesy, hľadať progresívne riešenia v lokálnych a regionálnych podmienkach a aktívne sa podieľať na formovaní regionálnej kultúry a osvety. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického a hudobno-folkloristického výskumu prispievajú ku kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére.

Budúci absolventi oddelenia etnológie sú vedení k férovému a zodpovednému prístupu k štúdiu, ku kritickému a kontextuálnemu mysleniu, k dôslednému rešpektovaniu vedeckej etiky a metodológie, čo im zabezpečuje príležitosti uplatniť sa na trhu práce v zabehnutých aj v novovznikajúcich profesiách. Majú šancu získať prácu, ktorá im zároveň bude aj koníčkom.

Úspešnosť tohto spôsobu fungovania pracoviska vedie k tomu, že samotní zamestnávatelia vyhľadávajú práve absolventov Oddelenia etnológie FF UKF v Nitre, priebežne sa informujú o vhodných uchádzačoch, keďže vedia, že tí sú systematicky pripravovaní pre okamžité zaradenie sa do pracovného procesu vo viacerých typoch profesií.

KTO VÁM BUDE PREDNÁŠAŤ?

Vedecko-pedagogickí zamestnanci oddelenia patria k rešpektovaným odborníkom vo svojej vednej disciplíne. Popularizáciu vedy považujú za samozrejmú súčasť svojho odborného pôsobenia a vedú k nej aj študentov. Často sú prizývaní do médií vyjadrovať sa k aktuálnym otázkam vybraných oblastí spoločenského a kultúrneho života. Vďaka členstvu v rôznych komisiách (vrátane UNESCO) poradenskej činnosti, hosťovaniu na vzdelávacích a umeleckých podujatiach a prednáškových a lektorských aktivitách sú v permanentnom a úzkom kontakte s potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov svojho pracoviska, pričom cielene získavajú spätnú väzbu a reflexie týkajúce sa potrieb a očakávaní uplatňovaných na absolventov v praxi. Tieto skúsenosti sa snažia priebežne aplikovať v rámci výučby.

ČÍM SA LÍŠIA JEDNOTLIVÉ STUPNE ŠTÚDIA?

V priebehu bakalárskeho štúdia sa kurzy orientujú na problematiku vývoja kultúry a spôsobu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, kultúru etnických menšín a kultúrne dedičstvo regiónov obsiahnuté v slovesno-hudobno-tanečnej a remeselno-výtvarnej tradícii. Študenti sa oboznamujú s terminologickým aparátom a teoretickými východiskami odboru etnológia, učia sa samostatne formulovať problémy etnologického bádania a realizovať vlastný terénny výskum. Získavajú kompetencie v oblasti projektového manažmentu, vizuálnej a zvukovej dokumentácie a práce so špecializovanými softvérmi. Osvojujú si elementárne (prípadne pokročilé) znalosti a zručnosti v oblasti hry na hudobnom nástroji, interpretácie spevného materiálu, alebo výtvarných a remeselných techník. Dôraz sa kladie na prepojenie teórie s praxou, preto je štúdium podmienené absolvovaním odbornej praxe vo vybraných kultúrno-osvetových, muzeálnych, alebo neziskových organizáciách. Súčasťou štúdia sú aj odborné exkurzie, či už na Slovensku alebo v zahraničí a možnosť absolvovať štipendijné pobyty na európskych univerzitách.

V magisterskom štúdiu sa kladie dôraz na pochopenie charakteru a vývoja súčasnej vidieckej a urbánnej spoločnosti v kontexte globalizačných procesov aj v kontexte širšieho európskeho aj mimoeurópskeho priestoru. Študenti si osvojujú základné poznatky o kultúre a špecifických sociálnych procesoch, o spôsobe života náboženských a etnických spoločenstiev, o hudobnom, tanečnom a slovesnom nehmotnom kultúrnom dedičstve, obradovej kultúre strednej a ďalších častí Európy. Osvojujú si poznatky z oblasti regionálneho rozvoja, aplikovanej antropológie, urbánnej etnológie, rodových štúdií a o vzťahu mediálnej a hudobnej kultúry. Študenti sa naďalej zdokonaľujú v práci s dokumentačnými zariadeniami a oboznamujú sa so základnými informáciami nevyhnutnými na technické zvládnutie záznamu rôznorodých javov v teréne, ich následné digitálne a multimediálne spracovanie a prezentáciu vo viacerých podobách. Tí, ktorí majú záujem, majú možnosť ďalej pracovať na rozvoji praktických schopností a zručností v oblasti štýlovej interpretácie hudobného a tanečného folklórneho materiálu, hudobno-štrukturálnej analýzy a hudobnej transkripcie. Všetci študenti získavajú kompetencie zapojením do výskumných a popularizačných projektov pedagógov Oddelenia.

Doktorandské štúdium v študijnom programe etnológia sa orientuje na súčasné trendy v etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii v širšom stredoeurópskom a európskom kontexte. Podstatou doktorandského štúdia je samostatná vedecko-výskumná a tvorivá činnosť v oblasti zamerania dizertačnej práce študenta/študentky. Študenti nielen samostatne bádajú, ale takisto si budujú profesijné kontakty doma aj v zahraničí účasťou, resp. organizovaním odborných seminárov, konferencií, ďalej prostredníctvom štipendijných programov v zahraničí a spoluprácou na domácich aj medzinárodných výskumných projektoch.

Študijný

Študijný

program

program

Etnológia

Etnológia