Časopis Kontexty kultúry a turizmu
Katedra manažmentu kultúry a turizmu vydáva od roku 2008 vedecký časopis Kontexty kultúry a turizmu. Je zameraný na rôzne kontexty kultúry a cestovného ruchu. Jeho obsahom sú odborné články z rôznych vedeckých disciplín, recenzie a správy. Kontexty kultúry a turizmu sú orientované na vybrané témy z kulturológie, etnológie, archeológie, európskeho práva, architektúry, religionistiky, etiky, muzikológie, histórie, metodológie výskumu, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Poskytuje pohľad na problematiku etnických minorít, etnickej asimilácie, konfesionality, multikulturalizmu, tradičnej kultúry, marketingu, kultúrneho dedičstva, identity, cezhraničnej spolupráce či špecifických foriem cestovného ruchu. Štruktúru časopisu dopĺňajú recenzie na aktuálne publikácie a správy o činnosti katedry.

Exkurzie
Súčasťou študijného programu sú domáce aj zahraničné odborné exkurzie. Prispievajú k rozšíreniu odborného profilu študentov, k aplikovaniu ich organizačných schopností a sprievodcovských zručností v praxi. V rámci exkurzií po Slovensku sú navštevované najvýznamnejšie kultúrne pamiatky vybraného regiónu (regiónov), prírodné lokality či významné podujatia (napr. veľtrhy cestovného ruchu). V rámci zahraničných exkurzií už študenti niekoľkokrát navštívili Taliansko, Rumunsko, Moldavsko, Rakúsko, Poľsko, Lotyšsko, Litvu či (bežne) Českú republiku. Na jeden „šup“ dali Paríž-Londým-Amsterdam. Najďalej boli ruskom v Petrohrade.

Študentské mobility
Študenti majú možnosť vycestovať do zahraničia v rámci semestrálnych študijných pobytov a stáží programu Erasmus+. Najčastejšie si vyberajú Taliansko, Nemecko, Španielsko, Českú republiku, Poľsko a Turecko.

Konferencie
Katedra manažmentu kultúry a turizmu každoročne organizuje prehliadku prác Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť  (ŠVOUČ). ŠVOUČ je podujatie, na ktorom sa prezentujú vedecké a odborné práce študentov. Jej cieľom je podporiť študentskú aktivitu v akýchkoľvek vedeckých, empirických i praktických projektoch. ŠVOUČ je základom pre tvorbu bakalárskych a diplomových prác a poskytuje priestor pre individuálnu prezentáciu ich odborných a praktických znalostí. Medzi témy ŠVOUČ patria napr. podnikateľské zámery v gastronómii, hotelierstve, nové trendy v cestovnom ruchu, projektová činnosť, kontexty špecifických foriem a druhov cestovného ruchu, marketingu či propagácie. Z oblasti kultúry sú projekty zamerané predovšetkým na zhodnotenie a prezentáciu kultúrneho cestovného ruchu, kultúrneho dedičstva, tradičnej gastronómie, folklóru či prezentáciu kultúrnych podujatí.

Sprievodca cestovného ruchu
Katedra je od roku 2003 akreditovanou inštitúciou pre kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu. Absolventi kurzu získajú platné osvedčenie, ktoré im umožní vykonávať profesiu delegáta cestovnej kancelárie a sprievodcu na poznávacom zájazde. Prehĺbia si svoje znalosti z problematiky geografie cestovného ruchu, histórie a kultúry Slovenska, ekonomiky, metodiky činnosti sprievodcu cestovného ruchu, techniky služieb cestovného ruchu, cestovných kancelárií, tvorby itineráru – harmonogramu trasy zájazdu a aktuálneho spoločenského diania. V rámci kurzu je realizovaný aj kurz prvej pomoci a praktické ukážky sprievodcovskej činnosti počas odborných exkurzií.