Ocenenie pre fakultu, ÚMKTKE a prof. Čukana od krajanov z Rumunska

Dňa 21. februára sa na dekanáte FF UKF v Nitre konala milá udalosť. Na návštevu zavítali zástupcovia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku – Mgr. Pavel Hlásznik, 1. podpredseda, a Miroslav Schafer, zväzový pracovník. Pri príležitosti 220. výročia príchodu Slovákov do Nadlaku (1803 – 2023) udelili pamätné medaily za dlhodobú úspešnú spoluprácu Filozofickej fakulte UKF v Nitre, Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie a osobitne aj pracovníkovi ústavu prof. PhDr. Jaroslavovi Čukanovi, CSc. Ocenenie za fakultu prijal dekan – prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. a za ústav ocenenie prevzal riaditeľ ústavu prof. PhDr. Boris Michalík, PhD. Po prevzatí medailí zúčastnení rokovali o ďalších možnostiach vzájomnej spolupráce.