Riaditeľ ISI Tyler James Bennett na pôde FF UKF v Nitre

V dňoch 12. – 13. decembra 2023 sa uskutočnili na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dve dôležité podujatia venované semiotike. Prvým z nich bola prednáška amerického semiotika ass. prof. Tylera Jamesa Bennetta, PhD., riaditeľa International Semiotic Institute (ISI) na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého (FF UP) v Olomouci, pôsobiaceho zároveň na tamojšej Katedre všeobecnej lingvistiky. Prednáška sa konala v rámci celofakultného cyklu Interdisciplinárne dialógy, ktorý sa obnovil po koronakríze od začiatku zimného semestra akademického roka 2023/2024 opätovne pod záštitou dekana FF UKF prof. Martina Hetényiho.

J. Bennett vystúpil s témou The general semiotics module and „Slovenská semiotická skupina“, v ktorej o. i. predstavil svoju kyberneticko-semiotickú teóriu a jej podstatné charakteristiky ako technokratickosť, solipsizmus či neromantizmus. V nadväznosti na koncepciu J. Derridu upozornil na problematiku diagramatológie, resp. vedeckého štúdia diagramov, ktorý zobrazuje vzťah medzi časťami objektu, a tak uľahčuje jeho používanie pri uvažovaní o myšlienkových procesoch – pojem znaku sa tak vzďaľuje od predstavy jednoduchého kódovania a dekódovania smerom k epistemologickému získavaniu poznatkov prostredníctvom operatívnych, alebo zložitých znakových systémov. V závere si kládol zaujímavé otázky ohľadom špecifickosti slovenskej semiotiky (Bratislavská semiotika vs. Nitrianska semiotická škola, resp. „Tatranská semiotika(?)“).

13. decembra 2023 sa v organizačnej gescii Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie (ÚMKTKE) – Oddelenia kulturológie na FF UKF v Nitre uskutočnilo v UNI klube UKF vedecké kolokvium/okrúhly stôl s názvom So many insights of semiotics and philosophy on culture & arts today…, na ktorom sa predstavilo päť odborníkov. Ako prvý vystúpil spomínaný Dr. Bennett s témou Critical Digital Humanities and the Cybersemiotic Culture Research Unit, po ňom Ľudmila Lacková, PhD. et PhD (vedúca Katedry všeobecnej lingvistiky FF UP v Olomouci), ktorá za zamerala na Digital Writing and the New Era for Linguistics. S ďalším podnetným príspevkom vystúpil slovenský filozof doc. Klement Mitterpach, PhD. (pôsobiaci na Katedre filozofie a politológie FF UKF v Nitre), zaoberajúci sa problematikou The Birth and the Annihilation of the Singular. Ontological and Scientific Explanations in Two Film Narratives. Samotný hlavný organizátor a kurátor podujatia prof. PhDr. Július Fujak, PhD. (ÚMKTKE – Oddelenie kulturológie FF UKF v Nitre) prezentoval naše esteticko-semiotické bádanie vo výberovom pohľade na výskum F. Mika, P. Faltina, V. Godára a J. Cseresa v texte Still Current Motifs of Slovak Semiotic Theories of Art and Music. V nadväznosti naň vystúpil Vladimír Lobotka, M. A. (ÚMKTKE – Oddelenie kulturológie FF UKF v Nitre), ktorý predostrel tematiku Disenchantment of the World and the Crisis of Our Times“, poukazujúc na náš „odčarovaný svet“ meniaci sa na prostriedok patologickej spotreby.

Atmosféru kolokvia dotvárali živé diskusie a polemiky, ktoré dotvárali obraz vydareného podujatia. Príspevky z podujatia, ktoré sa konalo v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA 041UKF-4/2022 Príprava učebných textov nosných predmetov študijného programu kulturológia, budú zverejnené v internetovom časopise Culturologica Slovaca 1/2024.

 

Text: Mgr. Ingrid Hudecová, interná doktorandka ÚMKTKE – Oddelenie kulturológie,  FF UKF v Nitre

Foto: Fotografia č. 1, 3, 6: prof. PhDr. Július Fujak, PhD., č. 2, 4:
Paulína Grolmusová, č. 5, 7: Mgr. Ľudmila Lacková, PhD.