Správa z cyklu Meet&Greet

V roku 2023 vznikol na pôde Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre cyklus stretnutí pod názvom Meet&Greet. Cieľom projektu je prepájať súčasných študentov a študentky našich študijných programov s úspešnými absolventmi a absolventkami UKF v Nitre. Súbežnou ideou projektu je motivovať študentov k aktivizácii a sebarealizácii, poukázať na veľmi rozmanité a kreatívne možnosti uplatnenia v praxi, vytvoriť podmienky pre následné vytváranie kooperatívnych sietí a v neposlednom rade kontinuálne budovať istú dlhodobú príslušnosť k ústavu, fakulte i celej univerzite.

V roku 2023 sme zrealizovali spolu 8 stretnutí pod hlavičkou konceptu Meet&Greet. Vo februári 2023 sme na pôde nášho ústavu privítali Mgr. Barboru Balážovú, konateľku spoločnosti BBDS spol. s .o. a manažérku Penziónu Donovaly Zornička, ktorá študentom porozprávala o aktuálnych trendoch v ubytovacom sektore v kontexte zimných destinácií. V marci prijala pozvanie Mgr. Monika Okenková zo spoločnosti PPC Marketing, ktorá študentov oboznámila s pomernou zložitou tému online marketingu a tiež im priblížila svoju cestu k vlastnej spoločnosti, ktorú začala už ako študentka práve prostredníctvom ŠVOUČ. 14. marca 2023 prijala pozvanie Bc. Michaela Rakšányová z agentúry Vivien, ktorá sa venuje organizácii veľkých umeleckých podujatí na národnej úrovni. V apríli 2023 sme v priestoroch Akropoly prijali Mgr. Veroniku Ferancovú z CK Satur Travel, kde pracuje na pozícii VIP managera  a jej úlohou je tvorba personalizovanej a vysoko atraktívnej ponuky pre individuálnych zákazníkov. Dve stretnutia prebiehali aj formou online rozhovoru – Mgr. Adriana Szilágyiová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou, akcentovala súčasné výzvy a problémy v kultúrnom sektore a Mgr. Kristián Horváth z Múzea holokaustu v Seredi porozprával študentom o aktuálnej situácii v slovenskom múzejníctve. Cyklus pokračoval aj v zimnom semestri nového akademického roka 2023/2024. V novembri prijala pozvanie PhDr. Lucia Kurpašová, PhD., destinačná manažérka CK Hydrotour, ktorá študentom veľmi zaujímavo priblížila náplň práce a výhody práce v jednej z najväčších cestovných kancelárií na Slovensku. 8. novembra 2023 cyklus uzavrel Mgr. Martin Dubeň z CK FutbalTour, ktorý študentom predstavil svoju cestu od organizácie zájazdov temného turizmu k predaju a popularizácii športových zájazdov a športového cestovného ruchu.

Vo svojich prezentáciách absolventi uviedli nielen svoje súčasné pracovné úspechy, ale často aj pomerne zložitú cestu, ktorá viedla k ich dosiahnutiu. U mnohých z nich ich príbeh začal napr. počas ŠVOUČ, exkurzií, zahraničných mobilít, odbornej praxe či iných aktivít, ktoré boli priamo či nepriamo spojené s pôsobením na našej fakulte. Súčasným študentom často akcentujú dôležitosť konzistentnej práce a kreatívneho zapájania do projektov nad rámec štúdia, povzbudzujú ich k záujmu o všeobecné dianie či k rozvoju jazykových a organizačných kompetencií. Približujú aj to, ako konkrétna pracovná skúsenosť prebieha, s akými problémami sa stretávajú, čím si študenti dopĺňajú aj poznatky z kľúčových študijných predmetov. Niektoré zistenia a poznatky z cyklu Meet&Greet môžu neskôr využiť aj v koncipovaní záverečných prác a viacerí absolventi deklarovali aj možnosť konzultácií či odborného poradenstva vo vybraných témach.

Cyklus Meet&Greet bude pokračovať aj v roku 2024. Radi by sme v rámci naznačených interdisciplinárnych prienikov dali priestor aj absolventom príbuzných študijných programov, čím by sme pre našich, ale aj ďalších študentov fakulty, priniesli nové témy a prístupy, širšie kontexty a nové podnety pre teóriu i prax.

PhDr. Michala Fúsková, PhD.