SÚČASNÉ PODOBY FAŠIANGOV VO VIDIECKOM PROSTREDÍ NA SLOVENSKU

Pred pár týždňami k nám z tlačiarne dorazila ďalšia publikácia SÚČASNÉ PODOBY FAŠIANGOV VO VIDIECKOM PROSTREDÍ NA SLOVENSKU.
Ide o výsledok výskumnej úlohy riešenej na Oddelení etnológie ÚMKTKE, vedúcou ktorej bola doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. Spoluautormi publikácie sú prof. PhDr. Zuzana Beňušková, PhD. a prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Publikácia sa venuje fašiangom v troch vybraných oblastiach Slovenska, v rámci ktorých autorský kolektív spracoval po tri obce – na Záhorí, v oblasti Pohronského Inovca a Rajeckej doline. 300-stranová publikácia sa zameriava predovšetkým na aktuálny stav fašiangového obyčajového cyklu s akcentom na jeho jednotlivé zložky, aktérov, vývin v tejto oblasti.
Úvodné časti sa venujú stručnej charakteristike, terminológii, genéze fašiangov a jednotlivým špecifickým prejavom v celoslovenskom kontexte.
Publikácia tak nadviazala na zborník textových a vizuálnych materiálov FAŠIANGY NA SLOVENSKU VO VIDIECKOM PROSTREDÍ – kontexty minulé a súčasné (zost. M. Jágerová, Nitra 2023).
Autorský tím tak v rámci riešenia výskumnej úlohy poskytol odbornej, ale i širšej laickej verejnosti takmer 600- stranový materiál k tomuto zaujímavému kultúrnemu javu.