21

august, 2022

27

august, 2022

SÚŤAŽ MEDZIRIADKY 2022

Zadarmo

Literárna súťaž Medziriadky spojená s letnou literárnou školou je vyhlásená pre autorov do 26 rokov a bude hodnotená anonymne. Do súťaže sa môžete zapojiť s poéziou, prózou alebo dramatickým textom (divadelná hra, filmový scenár alebo rozhlasová hra).

Dôkladne si preštudujte propozície a formálne náležitosti prác.

VEKOVÉ KATEGÓRIE pre POÉZIU a PRÓZU:
● žiaci základných škôl, 5. – 9.ročník
● študenti stredných škôl
● študenti vysokých škôl a mládež do 26 rokov (max. 26 rokov v čase uzávierky)
● DRAMATICKÝ TEXT sa hodnotí bez vekového členenia

SÚŤAŽNÉ PRÁCE MUSIA byť napísané v slovenskom jazyku v rozsahu:
● POÉZIA 3 až 5 básní
● PRÓZA max. 3 útvary, spolu v rozsahu najviac 10 normostrán (normostrana =1800 znakov vrátane medzier, počet znakov si v MS Word môžete skontrolovať na paneli vľavo dole), maximálny povolený rozsah je teda 18 000 znakov
● DRAMATICKÝ TEXT bez obmedzenia

Práce zasielajte v nasledovnej úprave: písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, bez obrázkov a mena súťažiaceho/súťažiacej v texte.

Do súťaže prijímame iba práce autorov, ktorí nepublikovali samostatný knižný debut. Zaslané práce nesmú byť do vyhlásenia súťaže verejne publikované a do dňa uzávierky ocenené na inej literárnej súťaži.

Práce nespĺňajúce tieto podmienky budú zo súťaže vyradené.

POSTUP PRI REGISTRÁCII
1) Pred zaslaním príspevku prosím vyplňte online prihlášku www.medziriadky.sk/prihlaska/.
2) Súťažný príspevok treba zaslať na sutaz@medziriadky.sk, vo formáte DOC alebo DOCX (MS Word), nie ODT, PDF ani RTF.
3) Súbor pomenujte v tvare: druh_priezvisko_meno (napríklad proza_slancikova_bozena alebo poezia_smrek_jan alebo drama_tajovsky_jozef).
4) Každý literárny druh zasielajte v osobitnom súbore, čiže všetky básne v prvom súbore, všetky prózy v druhom, všetky drámy v treťom. Ak posielate príspevky viacerých súťažiacich, prosím, zašlite príspevky každého osobitne.
5) Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do troch dní. V opačnom prípade nás kontaktujte.
6) Komunikácia organizátorov so súťažiacimi prebieha najmä formou e-mailov, preto prosíme, vyplňte v prihláške e-mailový kontakt priamo na súťažiaceho/rodiča.

HARMONOGRAM SÚŤAŽE:
● vyhlásenie súťaže: 7.2.2022
● uzávierka súťaže: 1.4.2022
● Zaslanie pozvánok päťdesiatim finalistom najneskôr do 10.7.2022. Päťdesiat finalistov bude pozvaných na letnú školu literatúry.
● Uskutoční sa 21. – 27. augusta 2022.

Súťažné príspevky vyhodnotí porota v zložení:
● MIROSLAV DACHO – divadelný dramaturg, vysokoškolský pedagóg
● DÁVID DZIAK – autor kníh pre deti, vysokoškolský pedagóg
● MILAN DĚŽINSKÝ – básnik, prekladateľ
● MÁRIA RIDZOŇOVÁ FERENČUHOVÁ – poetka, prekladateľka, filmová teoretička
● PETER GÄRTNER – spisovateľ, divadelník, scenárista
● TOMÁŠ HUČKO – šéfredaktor časopisu Kapitál, publicista, spisovateľ
● MÁRIA KLAPÁKOVÁ – vysokoškolská pedagogička, literárna vedkyňa, redaktorka
● EVA KOLLÁROVÁ – poetka a textárka, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu
● MARTA SOUČKOVÁ – vysokoškolská pedagogička, literárna vedkyňa

sutaz@medziriadky.sk, 0915 503 327