10

december, 2021

Súťaž Mjartanovo Sebedražie 2021

Zadarmo

Prihláška tu

 

Termín uzávierky prihlášky: 10. 12.2021
Miesto konania slávnostného vyhodnotenia: Kultúrny dom Sebedražie
Termín konania slávnostného vyhodnotenia: rok 2022

Poslanie a charakteristika súťaže:

 • Podporiť bádanie etnokultúrnych procesov, premietnutých v tradičnej kultúre i v súčasnom spôsobe života spoločenstiev všetkých kategórií vo vzájomných spoločenských, etnických, náboženských aj geografických súvislostiach.
 • Zaznamenať hmotné a nehmotné javy, ktoré sú typické pre lokalitu – región – kraj a ktoré vo svojom súhrne vytvárajú charakteristický kultúrny obraz krajiny.
  Zachytiť zaniknuté javy, ktoré sú významnou súčasťou lokálnej tradície, opierajúc sa aj
  o historické a archívne pramene.
 • Zachytiť nové, aktuálne témy, ako sú napr. kultúra internetovej komunikácie, nové sviatky, subkultúry mládeže, turizmus, reklama a ďalšie.
 • Podieľať sa na sprístupňovaní javov a hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a vytvárať tak možnosti pre ich zachovanie.
 • Popularizovať etnológiu medzi širokou verejnosťou a prispievať k rozvíjaniu odkazu
  prof. Jána Mjartana, významného slovenského etnológa, rodáka zo Sebedražia:
  „Všetko, čo som v živote robil ako pedagogický a vedecký pracovník, považujem iba za službu svojmu národu a svojej slovenskej vlasti.“

Podmienky účasti:

 • Do súťaže sa môže zapojiť každý záujemca – amatérsky/profesionálny výskumník alebo zoskupenie jednotlivcov s prácou v oblasti etnologického výskumu, realizovaného pre potreby študijného materiálu, folklórnej skupiny, kronikárstva, zberateľstva alebo prípravy populárno-náučného alebo monografického materiálu.
 • Do súťaže môže byť prihlásený výstupný materiál: kronikársky zápis, folklórny program (scenár, obrazový a zvukový záznam), knižná publikácia, zbierka materiálnych dokladov ľudovej kultúry, ktoré sú prístupné verejnosti, pretože cieľom súťaže je podporovať vzájomné prepojenie bádania s konkrétnou prezentáciou dosiahnutých výsledkov (populárno-náučné materiály, vystúpenia folklórnych zoskupení a pod.)
 • Predložený konkrétny výstup predchádzajúceho etnologického bádania – verejná prezentácia – nesmie byť staršieho dáta ako predchádzajúce 3 kalendárne roky (r. 2018, r. 2019, r. 2020).

Celoslovenská súťaž sa uskutočňuje v týchto oblastiach:
1. pôvodná vedecká práca obsahujúca doteraz nepublikované poznatky z terénneho výskumu
2. pôvodná odborná práca rozširujúca poznatky o tradičnej kultúre lokality alebo regiónu
3. aktivity orientované na rekonštrukciu a ochranu zaniknutých javov lokálnej kultúry
4. aktivity sprístupňujúce hodnoty kultúrneho dedičstva

Etnologické bádanie môže byť realizované vo všetkých regiónoch Slovenska (rodina, obec/mesto), nielen na hornej Nitre a v týchto oblastiach:

SPOLOČENSKÁ A DUCHOVNÁ KULTÚRA

 • SPOLOČENSKÁ KULTÚRA OBCE/MESTA (spoločenské skupiny- mládež, občania stredného veku, občania staršieho veku, príbuzenstvo, susedstvo, lokálne spoločenstvo, členenie spoločenstva, obecná samospráva a jej predstavitelia, významné podujatia, oslavy a sviatky obce, náboženský život)
 • RODINNÝ ŽIVOT A OBYČAJE (postavenie členov rodiny, rodinné právo, príbuzenská terminológia, genealógia, narodeniny, meniny, prvé prijímanie, birmovka, životné a pracovné jubileá, obyčaje spojené s narodením, svadbou a úmrtím, vieraa i.)
 • KALENDÁRNE OBYČAJE (advent, Lucia, Mikuláš, vianočné obdobie, Nový rok, fašiangy, veľkonočný pôst, Veľká noc, Máje, Turíce, jánske ohne, hody, dožinky, jeseň, Dušičky a Všechsvätých, iná viera – iný kalendár – iné zvyklosti, miestna osobitosť)
 • HUDOBNÉ A TANEČNÉ PREJAVY (piesne, hudobné nástroje, nástrojová hudba, hudobné zoskupenia, tance…)
 • FOLKLORISTICKÉ BÁDANIE (nárečová terminológia – zápis textu – fonetická transkripcia, ľudová slovesnosť-rozprávky, povesti, legendy, poverové rozprávania, rozprávania zo života, spomienkové rozprávania, humoristické rozprávania, pranostiky, príslovia, porekadlá, hádanky a i., poetika ľudových piesní a obradového folklóru – zariekania, zaklínania a vinše, detský folklór – vyčítanky, riekanky, detské hry, ľudové divadlo, písaný folklór – jarmočné piesne, listy, príležitostné polofolklórne útvary (blahoželania, telegramy), nápisy a ďalšie)

MATERIÁLNA KULTÚRA

 • OBYDLIE (formy bývania, typy domov, hospodárske objekty, cirkevné, technické stavby, priestorové členenie domu, strecha, konštrukcia a materiál, zariadenie interiéru)
 • AGRÁRNA KULTÚRA (pestovanie plodín, vinohradníctvo, zber byliniek, chov domácich zvierat, poľovníctvo, rybolov, včelárstvo, sezónne práce a pod.)
 • JEDLÁ A NÁPOJE (rastlinná a živočíšna strava, jedálny lístok, obradové a sviatočné jedlá, nápoje, uchovanie jedla a potravín)
 • ODEV (mužský, ženský, detský odev a obuv, iné súčasti odievania; dievčenský, ženský a mužský účes)
 • DOMÁCKA A REMESELNÁ PRODUKCIA (textil – tkaniny, modrotlač, výšivka, čipka; drevo – rezbárstvo; kov – kováčstvo, kovolejárstvo a kovotepectvo, drotárstvo; hlina – hrnčiarstvo, iné materiály – sklo, prútie, slama, šúpolie, kameň, rohovina, kožušina, koža, cesto, papier, kraslice, hračky, obrazy, nástenná maľba, štukatúra a iné súčasné druhy tvorbya pod.)
 • SÚČASNÁ ĽUDOVOUMELECKÁ VÝROBA (zhotovenie úžitkových a dekoratívnych predmetov nadväzujúcich na tradičnú ľudovú výrobu)

Termín uzávierky súťaže:
Súťažné práce a materiály s prihláškou vyplnenou podľa predtlače je potrebné zaslať, alebo priniesť osobne do 10.12.2021 na adresu

Mgr. Jana Hvojniková
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza
Informácie: Mgr. Jana Hvojniková, tel. 046/5121826, e-mail: jana.hvojnikova@rkcpd.sk

Prácu je potrebné zaslať vo forme dokumentácie:
Výskum (prepis zvukového záznamu, fotodokumentácia, film, záznam z rozhovoru, dotazníky a pod.)
Výstup výskumu (scenár programu folklórnych skupín alebo videozáznam z vystúpenia, publikácia, opis kronikárskeho záznamu, fotodokumentácia z výstavy, expozície, súpis zozbieraných predmetov s popisom a pod.)

Odborná porota, hodnotenie:

 • Jednotlivé diela prihlásené do súťaže posúdi porota, ktorá bude hodnotiť kvalitatívnu úroveň etnologickej práce. Porotu, ktorá je zväčša trojčlenná a pozostáva z odborníkov
  z radov aktívnych etnológov, menuje riaditeľka RKC v Prievidzi.
 • Vzhľadom na počet a charakter prihlásených prác si organizátori vyhradzujú právo priebežne určiť kategórie.
 • Organizátori súťaže udelia nasledovné ocenenia:
 • Cena Jána Mjartana
 • Cena starostky obce Sebedražie
 • Cena riaditeľky RKC v Prievidzi
 • Cena riaditeľky HNM v Prievidzi

Poznámky:

 • Organizátori sa nebudú podieľať na úhrade cestovných nákladov.
 • Súťažné práce sa autorom vrátia najneskôr do 30 dní od termínu slávnostného vyhodnotenia v roku 2022.

 

Organizátori:
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Katedra manažmentu kultúry a turizmu– Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Obec Sebedražie

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.