prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.

prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Profesijná orientácia:

  • etnické procesy
  • etnokultúrne tradície dolnozemských Slovákov
  • antropologické teórie kultúry

  Aktuálna pedagogická činnosť:

  • Kultúrne regióny Slovenska
  • Kultúra etnických minorít
  • Úvod do kulturológie
  • Morálka a mravnosť v kultúrach

  Najvýznamnejšie publikačné jednotky:

  • ČUKAN, J. a kol. Slováci v Chorvátsku. Súčasný stav minoritnej kultúry: učebné texty k predmetu Kultúra Slovákov v zahraničí. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1233-5.
  • ČUKAN, J. a kol. Metódy a techniky výskumu v kultúre a cestovnom ruchu: učebné texty k predmetu Metodológia vedy a výskumu. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1151-2.
  • ČUKAN, J. a kol. Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1234-2.
  • LENOVSKÝ, L. a kol. Slovacchia – Contesti del patrimonio culturale e del turismo : libro di testo universitario con esercizi di lingua italiana professionale. Nitra: UKF, 2015. ISBN 978-80-558-0803-1.
  • ČUKAN, J. (ed.) SOĽANY. Kultúrne tradície Slovákov v Slavónii. Nitra: UKF- Soľany Matica slovenská, 2014. ISBN 978-953-57961-0-7.
  • ČUKAN, J. (ed.) SILBAŠ. Kultúrne tradície Slovákov v Báčke. Báčsky Petrovec – Nitra: Slovenské vydavateľské centrum, 2013. ISBN 978-86-87947-10-8.
  • ČUKAN, J. (ed.) BOĽOVCE. Kultúrne tradície Slovákov v Srieme. Báčsky Petrovec – Nitra: Slovenské vydavateľské centrum, 2011. ISBN 978-86-7103-364-0.
  • ČUKAN, J. (ed.) PIVNICA. Kultúrne tradície Slovákov v Báčke. Báčsky Petrovec – Nitra: Slovenské vydavateľské centrum, 2010. ISBN 978-86-7103-346-6.
  • ČUKAN, J. a kol. BUTÍN. Kultúrne tradície Slovákov v rumunskom Banáte. Nitra: UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-323-3.
  • ČUKAN, J. a kol. BORUMLAK-VARZAĹ. Spôsob života a kultúra Slovákov v Bihore: Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2006. ISBN 973-107-004-4.
  • ČUKAN, J. – GARAJ, B. – JÁREK, M. Kultúrne tradície v Erdevíku. Korene a súčasnosť. Nitra: UKF, 2005. ISBN 80-8050-912-3.
  • ČUKAN, J. (ed.) Slovakia – Life and Culture. Nitra: UKF, 2005. ISBN 80-8050-792-9.
  • ČUKAN, J. Dolnozemské reflexie na neroľnícke zamestnania. Nitra: UKF, 2001. ISBN 80-8050-422-9.
  • ČUKAN, J. Pramene k štúdiu a techniky výskumu v etnológii. Nitra: UKF, 1997. ISBN 80-8050-107-6
  • ČUKAN, J. Dotazník na výskum spoločenského života v robotníckom prostredí. Bratislava: SNS pri SAV, 1983. MK6975/82-21.
  • vypracoval heslá do Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska (1995)
  • vypracoval libretá a scenáre na zariadenie objektov z regiónu Liptov v Múzeu slovenskej dediny pri SNM v Martine (1983 – 1990)
  • podieľal sa na organizácii a príprave programov folklórnych festivalov na Myjave, v Detve a vo Východnej (1973 – 1985)

  Projektová činnosť:

  • APVV 15/0104 Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov (Agentúra na podporu výskumu a vývoja). Doba riešenia: 2016 – 2020, zodpovedný riešiteľ
  • VEGA 1/0488/16 Kultúrny potenciál Slovákov žijúcich v Rumunsku (Vedecká a edukačná grantová agentúra). Doba riešenia: 2016 – 2018, zodpovedný riešiteľ
  • KEGA 051UKF-4/2016 Kultúra dolnozemských Slovákov – moderná edukačná stratégia (Kultúrna a edukačná grantová agentúra). Doba riešenia: 201 – 2018, riešiteľ
  • VEGA 1/0873/13 Realita kultúry dolnozemských Slovákov. Doba riešenia: 2013 – 2015, vedúci projektu KEGA 037UKF-4/2013 Hodnotiaci model kultúrneho potenciálu. Doba riešenia: 2013 – 2014, vedúci projektu
  • VEGA 1/0079/09 Klasifikačný model asimilačných faktorov. Doba riešenia: 2009 – 2011, vedúci projektu
  • VEGA 1/3771/06 Pilotný projekt spotrebiteľského vzdelávania v službách cestovného ruchu. Doba riešenia: 2006 – 2008, riešiteľ
  • VEGA 1/0013/03 Formácia dobrého človeka. Doba riešenia: 2003 – 2005, riešiteľ
  • KEGA 3/0157/02 Viacjazyčný výkladový slovník slovenských reálií. Doba riešenia: 2002 – 2004, vedúci projektu
  • VEGA 1/6122/99 Imigrácie ako faktor kultúrnych zmien v 20. storočí. Doba riešenia: 1999 – 2001, vedúci projektu

  Libretá, scenáre a realizovaná výstavná činnosť:

  • Kultúra dolnozemských Slovákov (s kol. 2013 Nitra, Martin)
  • Beduíni v Sýrskej púšti (s kol. 2011-2012 Nitra, Žilina, Poprad, Tvrdošín)
  • Premeny slovenskej dediny – NM SNM Martin (1988), repríza NM v Prahe (1989 ako prvá výstava v histórii inštitúcií, ktorú prevzalo NM v Prahe od SNM v Martine ako autorov nový dokumentačný prístup)
  • Drevorubačské a uhliarske náradie – NM SNM Martin (1985)
  • Ľudová výroba v Sliačoch pri Ružomberku – FSP Detva (1983)
  • Koža v ľudovej výrobe – NM Liptovský Hrádok (1982)
  • Slama v ľudovej výrobe – NM Liptovský Hrádok (1981)

  Najvýznamnejšie uznania vedeckých výsledkov:

  • Cena dekana FF UKF v Nitre za prácu so študentmi – 2002
  • 2. cena NSS pri SAV za rok 2005 v kategórii vedecko-organizačná činnosť za manažovanie výskumov a publikácií o zahraničných Slovákoch v Rumunsku, Srbsku a Maďarsku
  • Mimoriadne čestné uznanie NSS pri SAV za iniciatívny vklad do rozvoja aplikovanej etnológie v roku 2008
  • Cena rektora UKF v Nitre za publikačné aktivity vo vydavateľstve UKF a v domácich vydavateľstvách a periodikách v roku 2008
  • Cena rektora UKF v Nitre za riešenie projektov v roku 2009 – projekt VEGA 1/0079/09
  • Slovenská kronika 2012 – 2. miesto v kategórii vedecká a vedecko-popularizačná monografia obce
  • Slovenská kronika 2012 – 3. miesto v kategórii zbierka ľudovej slovesnosti – zbierka textov ľudových piesní
  • Strieborná medaila dekana FF UKF v Nitre – 2013

  Ďalšie aktivity:

  • Terénne výskumy – Slovensko; Maďarsko: Jamina, Banka, Kestúc, Senváclav, Čemer, Čerňa, Šóškút, Tárnok, Békešská Čaba, Albertfalva, Sándorfalva, Dabaš-Šára, Jášť, Veňarec, Malý Kereš, Sarvaš; Rumunsko: Borumlak, Varzaľ, Butín, Nadlak; Srbsko: Pivnica, Silbaš, Boľovce, Erdevík, Vojlovica; Chorvátsko: Soľany, Zokov Gaj, Našice, Markovec, Jelisavec); Sýria: Damask, Daraá, Palmíra, Rakka;
  • predseda redakčnej rady časopisu Kontexty kultúry a turizmu
  • člen VR FF UKF v Nitre
  • člen VR NM SNM Martin
  • člen Národopisnej spoločnosti Slovenska
  • intenzívna spolupráca najmä s Ústavom pre kultúru Slovákov vo Vojvodine – Novi Sad, so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci, so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach – Chorvátsko, so Zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku – Nadlak, s Vydavateľstvom Ivan Krasko v Nadlaku, s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku – Békéscsaba
  • Študijné pobyty: Jerevan, Tbilisi, Moskva, Petersburg, Kapské Mesto, Almaty
  • Prednášky na univerzitách: Almaty, Damask, Praha, Opole, Poznaň, Bydgoszcz, Cieszyn