Mgr. Jana Hučková, PhD.

Mgr. Jana Hučková, PhD.

 • Konzultačné hodiny:

  Utorok 09.30 - 10.30 hod.

 • Online miestosť Meet:

  https://meet.ukf.sk/janahuckova

 • Tel. kontakt:

  037/6408362

 • E-mail:

  jhuckova@ukf.sk

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Profesijná orientácia:

  • výučba a výskum v oblasti odborného anglického jazyka
  • výskum v oblasti pedagogickej psychológie, psycholingvistiky, interkultúrnej psychológie

  Aktuálna pedagogická činnosť:

  • výučba odborného cudzieho jazyka – Business English, Tourism English
  • výučba predmetov Psychológia v cestovnom ruchu, Psychológia manažéra

  Najvýznamnejšie publikačné jednotky:

  • GADUŠOVÁ a kol. Intervenčný program čítania s porozumením pre anglický jazyk A2. Praha: Verbum, 2020. ISBN 978-80-87800-73-7.
  • HUČKOVÁ, J. Business English. Nitra: UKF, 2018. 146 s. ISBN 978-80-558-1333-2.ň
  • HUČKOVÁ, J. Preventívne a intervenčné opatrenia zamerané na syndróm vyhorenia. In: Podoby supervízie a prevencia syndrómu vyhorenia: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2018. – ISBN 978-80-8132-193-1, s. 182-190.
  • LETAVAJOVÁ, S., HUČKOVÁ, J., ČUKANOVÁ L.: Group identity and its importance in creating mixed marriages. In: Ad Alta : Journal Of Interdisciplinary Research. – ISSN 1804-7890, Vol. 7, no. 2 (2017), s. 112-117.
  • ŽABENSKÝ, M., HUČKOVÁ, J.: Slovaks in Serbia – Research in the Village of Vojlovica by Means of Miltitemporal Analysis of Cultural Landscape Layers. In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska : Sectio M Balcaniensis Et Carpathiensis. – ISSN 2450-6354, Vol. 2, no.1-2 (2017), s. 9-22.
  • STRÁNOVSKÁ, E. – HVOZDÍKOVÁ, S. – SCHMIDTOVÁ, M. – HUČKOVÁ, J.: Aplikácia lingvistického intervenčného programu pre anglický jazyk v terciálnom vzdelávaní. Nitra: FF UKF v Nitre, 2013. 123 s. ISBN 978-80-558-0485-9.
  • STRÁNOVSKÁ a kol. Intervencia v učení sa cudziemu jazyku. Praha: Verbum, 2013. ISBN 978-80-87800-04-1.
  • HUČKOVÁ, J. Úroveň stresu a syndrómu vyhorenia u učiteľov v závislosti od sociálnej klímy školy. Nitra: UKF, 2009. 136 s. (dizertačná práca)

  Projektová činnosť:

  • VEGA 1/0139/19 Novodobé migrácie vo verejnej mienke, politickej diskusii a mediálnej praxi; doba riešenia: 1/2019 – 12/2021
  • VEGA 1/0062/19 Intervenčný program rozvíjania čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku; doba riešenia: 1/2019 – 12/2021
  • APVV-0451-10 Lingvistický intervenčný program; doba riešenia: 5/2011 – 6/2014

  Ďalšie aktivity:

  • Tvorba rozvrhových podkladov
  • Účasť na odborných exkurziách