PhDr. Katarína Kompasová, PhD.

PhDr. Katarína Kompasová, PhD.

Kontaktujte ma


  Profesijná orientácia:
  • rozvoj a trendy v cestovnom ruchu
  • marketing cestovného ruchu
  • služby cestovného ruchu
  • gastronómia a gastroturizmus
  Aktuálna pedagogická činnosť:
  • Úvod do služieb cestovného ruchu
  • Služby cestovného ruchu – gastronómia
  • Služby cestovného ruchu – hotelierstvo
  • Riadenie cestovných kancelárií a agentúr

  Najvýznamnejšie publikačné jednotky:

  • ČUKAN, J. a kol. Metódy a techniky výskumu v kultúre a cestovnom ruchu: učebné texty k predmetu Metodológia vedy a výskumu. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1151-2.
  • KOMPASOVÁ, K. Gastroturizmus s akcentom na tradičnú stravu Slovenska. In: Hotelnictví, turismus a vzdělávání : recenzovaný sborník mezinárodní vědecké konference, 2015. Praha : Vysoká škola hotelová, 2015,  s. 130 – 138.  ISBN 978-80-87411-70-4.
  • KOMPASOVÁ, K. Kulinárna kultúra ako súčasť gastroturizmu. In: Kontexty kultúry a turizmu, 2015. ISSN 1337-7760, Roč. 8, č. 1 (2015), s. 24-29.
  • KOMPASOVÁ, K. Národná gastronómia v kontexte rozvoja gastroturizmu. In: Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu : sborník recenzovaných příspěvku ze 4. Mezinárodní vědecké konference Tábor, 2015. Tábor : Ústav lázeňství gastronomie a turismu, 2015,  s. 222 – 231.  ISBN 978-80-7510-140-2.
  • KOMPASOVÁ, K. Facebook ako nástroj marketingovej komunikácie gastronomických zariadení. In: Kontexty kultúry a turizmu, 2015. ISSN 1337-7760, Roč. 8, č. 2 (2015), s. 32-35.
  • KOMPASOVÁ, K. Slow food – protiklad ponuky fast food reštaurácií. In: Kontexty kultúry a turizmu, 2012. ISSN 1337-7760, Roč. 5, č. 2 (2012), s. 39-40.
  • KOMPASOVÁ, K. – GRACE BENDELOVÁ, M. Jedlo ako súčasť životného štýlu. In: Top hotelierstvo : Informations and ispirations for the hotel industry. ISBN 978-80-969789-6-0, Roč. 5, č. 1 (2012), s. 305.
  • KOMPASOVÁ, K. Cestovný ruch a event marketing. In: Marchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva. Nitra : SPU, 2010. s. 263 – 283. ISBN 978-80-552-0469-7.
  • KOMPASOVÁ, K. Tradičná strava a jej využitie v ponuke gastronomických zariadení. In: Etnologické rozpravy. Roč. 17, č. 1-2 (2010), s. 196. ISSN 1335-5074.
  • KOMPASOVÁ, K. – ZIMA, R. Využitie event marketingu v cestovnom ruchu = Use of event marketing in tourism. In: Nové trendy v marketingovej komunikácii : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice 2010. Trnava : UCM,  2010,  s. 261 – 265.  ISBN 978-80-8105-210-1.
  • KOMPASOVÁ, K. Event marketing v cestovnom ruchu. In: Kontexty kultúry a turizmu, 2010. ISSN 1337-7760, Roč. 3, č. 1 (2010), s. 23-27.
  • KOMPASOVÁ, K. Pôvab histórie a čaro tradícií. In: Top hotelierstvo : Informations and ispirations for the hotel industry. ISBN 978-80-969789-6-0, Roč. 3 (2009/2010), s. 194-197.
  • KOMPASOVÁ, K. Etiketa stolovania. In: Top hotelierstvo : Informations and ispirations for the hotel industry. ISBN 978-80-969789-6-0, Roč. 3 (2009/2010), s. 264-267.
  • KOMPASOVÁ, K. Globalizácia verzus národná gastronómia. In: Cestovný ruch – teória a prax v podmienkach globalizácie : zborník prednášok z konferencie pri príležitosti 45. výročia vzniku Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania, Vyhne 2009. Banská Bystrica : UMB,  2009,  s. 145 – 158.  ISBN 978-80-8083-744-0.
  • KOMPASOVÁ, K. Nové trendy v gastronómii v kontexte cestovného ruchu. In: Kontexty kultúry a turizmu, 2009. ISSN 1337-7760, Roč. 2, č. 1 (2009), s. 11-14.
  Projektová činnosť:
  • KEGA -> 3/6197/08 – 1/2010 –  Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcok
  • VEGA -> 1/3771/06 –  12/2008 – Pilotný projekt spotrebiteľského vzdelávania v službách cestovného ruchu
  • GAM -> III/2006/FF – Pohľad vysokoškolských študentov na spokojnosť klienta s produktom cestovných kancelárií
  • CGA -> II/4/2003 – 12/2005 – Viacjazyčný výkladový slovník slovenských reálií
  • GAM -> VIII/2005/FF – Uplatnenie progresívnych foriem marketingového riadeni v podnikoch spoločného stravovania
  • KEGA -> 3/0157/02 – 12/2004 – Viacjazyčný výkladový slovník slovenských reálií
  Najvýznamnejšie uznania vedeckých výsledkov:
  • Čestné uznanie dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre za mimoriadne aktivity v oblasti prezentácie pracoviska, fakulty a univerzity na rôznych podujatiach v r. 2008 a za aktivity v oblasti práce so študentmi v r. 2008
  • Cena rektora UKF v Nitre na úspešnú prezentáciu univerzity na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni a spoločenskú angažovanosť
  • Cena dekana za výsledky v štúdiu na UKF v Nitre, aktívnu vedeckovýskumnú a odbornú činnosť
  Ďalšie aktivity:
  • Odborné prednášky pre „Bratislavskú Business School“ Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Spolupráca s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), Odbor zahraničných vzťahov a cestovného ruchu – členka odbornej pracovnej skupiny pre aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK
  • Spolupráca s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja, Oddelenie zahraničných vzťahov – členka pracovnej skupiny „Medzinárodná a cezhraničná spolupráca“
  • Členka monitorovacej skupiny pri tvorbe „Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Nitre“ v rámci Komisie cestovného ruchu a zahraničných vzťahov v Nitre
  • Organizácia Svetového dňa turizmu (2005 – 2010)
  • Organizácia ďalších odborných a spoločenských aktivít, spolupráca so študentmi, prezentácia KMKT
  • Príprava a koordinácia odborných praxí študentov KMKT
  • Koordinácia ŠVOUČ