doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

Kontaktujte ma


  Profesijná orientácia: 
  • tradičná kultúra (duchovná kultúra, rodina a príbuzenstvo)
  • metodológia výskumu
  • etnické minority na Slovensku
  • migrácie
  • nové minority na Slovensku
  Aktuálna pedagogická činnosť: 
  • Súčasné antropologické a kulturologické koncepcie
  • Kultúra etnických minorít
  • Vybrané problémy z kultúry
  • Dejiny kultúry
  • Etnokultúrne tradície
  • Kultúrna a sociálna antropológia
  Najvýznamnejšie publikačné jednotky:
  • ČUKAN, J. a kol. Metódy a techniky výskumu v kultúre a cestovnom ruchu: učebné texty k predmetu Metodológia vedy a výskumu. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1151-2.
  • LETAVAJOVÁ, S. a kolektív. Kanianka : vlastivedná monografia obce / Silvia Letavajová a kolektív. – Kanianka : Obec Kanianka, 2006. ISBN 80-85413-59-0.
  • LETAVAJOVÁ, S. A Content Analysis of the Representation of Islam and Islamic Culture in the Slovak Media / Silvia Letavajová, 2009. In: Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-
  • Central Europe / George McKay … [et al.]. Bern : Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2009. (Cultural Identity Studies ; Volume 15. ISBN 978-3-03911-921-9. ISSN 1661-3252, s. 393-419.
  • LETAVAJOVÁ, S. Islám, islámske, muslim, muslimské v slovenskom prostredí. In: Súčasná alter. religiozita na Slovensku. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. – ISBN 978-80-8105- 577-5, s. 83-103.
  • LETAVAJOVÁ, S. Migračná politika a integrácia žiadateľov o azyl na Slovensku. In: Slovensko: politika a spoločnosť. Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri Slovenskej akadémii vied v Trnave, 2003. ISBN 80-969043-0-2, s. 77-105.
  • LETAVAJOVÁ, S. Re-interpretation of woman´s personal and social identity as a result of marital preferences (case study of Slovak women married to muslims) / Silvia Letavajová, 2015. – Popis urobený: 15. 1. 2016. In: International Journal of Multidisciplinary Thought. – ISSN 2156-6992, Vol. 5, no. 2 (2015), pp. 129-138 [online].
  • LETAVAJOVÁ, S. Problematika migrácií utečencov z hľadiska etnológie. In: Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied.  ISSN 1335-1303, Roč. 51, č. 3 (2003), s. 342-355.
  • LETAVAJOVÁ, S. Aplikácia antropologických prístupov pri riešení etických problémov sociálnej práce s migrantami = The application of anthropological approaches in addressing ethical problems of social work with migrants / Silvia Letavajová, 2013. In: Aplikovaná etika v sociálnej práci 2. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Andrej Mátel, Eva Grey, Lucia Janechová (eds.), Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-8132-087-3, S. 149-162 [CD-ROM].
  • LETAVAJOVÁ, S. Oral History and Research of Foreigners in Slovakia : (pros and cons of oral history in the research of foreigners) In: The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989 . Bratislava : Veda – Publishing House of the Slovak Academy Sciences, 2006. – ISBN 978-80-224-0926-1, P. 438-445.
  • LETAVAJOVÁ, S. Kultúra minorít. In: Kultúra a rôznorodosť kultúrneho / zostavovatelia: Viera Gažová, Zuzana Slušná ; Katedra kulturológie FF UK V Bratislave. – Bratislava : Peter Mačura – PEEM, 2005. – (Acta Culturologica ; zv. 13). ISBN 80-89197-41-8, S. 94-105.
  • LETAVAJOVÁ, S. Pohostenie ako dar : pohostenie cudzinca ako faktor interkultúrnej komunikácie. In: Dary a obdarování . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2007. Studie Slováckého muzea ; 12/2007. ISBN 978-80-86185-60-6, S. 125-133.
  • LETAVAJOVÁ, S. Jazykové a komunikačné aspekty integrácie moslimskej komunity : (na príklade Afgáncov na Slovensku) In: Ianua ad linguas hominesque reserata = Brána jazykov k ľuďom otvorená : actes du colloque du 6 juin 2007 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie zo 6. júna 2007. Paris : l`Asiathèque, maison des langues du monde, 2008. ISBN 978-2-915255-85-0, S. 104-113.
  • LETAVAJOVÁ, S. a kolektív. Buková : vlastivedná monografia obce Buková : Obec Buková, 2010.  364 s., ISBN 978-80-970171-3-2.
  • LETAVAJOVÁ, S. Zmeny lokálnej identity v dôsledku násilnej geografickej relokácie / Silvia Letavajová, 2009. In: Acta Universitatis Carolinae : philosophica et historica 2-2005 : studia ethnologica XV.
  Projektová činnosť: 
  • APVV DO7RP-0017-12, 2014-2015, Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave
  • grant Európskej komisie, No CIT5-CT-2005-029013, 2006-2008, čiastková úloha 6. rámcového programu Európskej komisie: „Society and Lifestyle: Towards Enhancing Social Harmonization through Knowledge of Subcultural Communities“
  • VEGA 1/0115/11 2011-2012 Interkultúrne vplyvy v tradičnej kultúre a religiozite Slovenska
  • VEGA 1210/04, 2004-2006, Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve – hlavný riešiteľ
  • VEGA 1/3742/06, 2006-2008, Náboženská a kultúrna identita menšinových komunít vo vzťahu k majoritným spoločnostiam
  • VEGA 2007-2009, Systemizácia kategoriálneho aparátu kulturológie
  • VEGA 4092/97, 1997 – 1999, Tradícia, etika a civilizačné zmeny
  • VEGA 1/0524/14, 2014-2016, Stratégie fungovania a možnosti rozvoja sociálne a ekonomicky marginalizovaného priestoru
  • EGA 1/0488/16, 2016-2018, Kultúrny potenciál Slovákov žijúcich v Rumunsku
  • HUMANITNÉ A SPOLOČENSKÉ VEDY, 2000, výskum frankofónnej vedy v humanitnej a sociálnej oblasti na Slovensku, vypracovanie databáz a projektu spolupráce  francúzskych a slovenských vedcov, zúčastnené subjekty: Vedecko-technické oddelenie Francúzskeho veľvyslanectva  na Slovensku, CEFRES Praha, hlavný riešiteľ projektu pre Slovensko
  • Migračný úrad SR, Solidarita a riadenie migračných tokov č. SK 2/2007/2008 EIF, Islamská nadácia na Slovensku Žijú medzi nami: farebná mozaika na Slovensku: podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, Európsky fond pre
  • integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
  • Ministerstva kultúry. Projekt č. E98UAMRGJX, Regionálne kultúrne centrum Prievidza, 2013. Povedz mi, ako píšeš, a ja ti poviem, kto si.
  • Ministerstvo kultúry, Mosty, kód projektu: 1ABSQPLQED, podprogram: podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby, Regionálne centrum v Prievidzi, riešiteľ, garant
  • Ministerstvo kultúry, Fond mikroprojektov Európskej únie „Kultúrne výmeny – Posilnenie cezhraničných väzieb“, 2010, Monografia obce Buková, 2010
  Projektová činnosť: 
  • VEGA 1/0488/16 Kultúrny potenciál Slovákov žijúcich v Rumunsku (Vedecká a edukačná grantová agentúra). Doba riešenia: 2016 – 2018, riešiteľ
  • ocenenie Národopisnej spoločnosti Slovenska za rok 2006 za organizovanie konferencie a editovanie zborníka  Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve. S prihliadnutím na ďalšie práce: Monografia Kanianka
  • 1. miesto v súťaži o Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2011, kategória A6. Knihy o obciach – monografické publikácie, publikácia Obec Smolenice, Vlastivedná monografia obce
  Ďalšie aktivity:
  • Príprava katedrovej exkurzie