prof. PhDr. Boris Michalík, PhD.

prof. PhDr. Boris Michalík, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Profesijná orientácia:

  • kultúrne dedičstvo
  • kultúra Slovákov žijúcich v zahraničí
  • regionálny rozvoj cestovného ruchu

  Aktuálna pedagogická činnosť:

  • Základy cestovného ruchu
  • Základy manažmentu
  • Geografia cestovného ruchu Slovenska
  • Metodika činnosti sprievodcu cestovného ruchu
  • Manažment cestovného ruchu
  • Kultúra Slovákov v zahraničí

  Najvýznamnejšie publikačné jednotky:

  • ČUKAN, J. a kol. Slováci v Chorvátsku. Súčasný stav minoritnej kultúry: učebné texty k predmetu Kultúra Slovákov v zahraničí. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1233-5.
  • ČUKAN, J. a kol. Metódy a techniky výskumu v kultúre a cestovnom ruchu: učebné texty k predmetu Metodológia vedy a výskumu. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1151-2.
  • ČUKAN, J. a kol. Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1234-2.
  • MICHALÍK, B. Akulturačné procesy v prostredí dolnozemských Slovákov. Nădlac: Editura Ivan Krasko, 2015, ISBN 978-973-107-103-9.
  • LENOVSKÝ, L. a kol. Slovacchia – Contesti del patrimonio culturale e del turismo : libro di testo universitario con esercizi di lingua italiana professionale. Nitra: UKF, 2015. ISBN 978-80-558-0803-1.
  • MICHALÍK, B. Spolková a záujmová činnosť – Kontakty so zahraničím. In ČUKAN, J. a kol. Soľany: kultúrne tradície Slovákov v Slavónii. Soľany: MS, 2014. ISBN 978-953-57961-0-7, s. 201-228.
  • MICHALÍK, B. in LENOVSKÝ, L. a kol. Kontexty kultúrneho dedičstva a turizmu na Slovensku : učebné texty k vybraným problémom. Nitra: UKF, 2014. 124 s. ISBN 978-80-558-0494-1.
  • MICHALÍK, B. in LENOVSKÝ, L. a kol. Slovakia – kuľturnoe nasledie i turizm: Učebnoe posobie po ruskomu jazyku cpeciaľnosti. Nitra: UKF, 2014. 148 s. ISBN 978-80-558-0524-5.
  • MICHALÍK, B. Spolková činnosť ako rozmer kultúry Slovákov v Srbsku. Nitra: UKF, 2013. 140 s. ISBN 978-80-558-0272-5.
  • MICHALÍK, B. Silbašskí Slováci vo svete. In ČUKAN, J. a kol. Silbaš: kultúrne tradície Slovákov v Báčke. Nový Sad: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2013. ISBN 978-86-87947-10-8, s. 61-83.
  • MICHALÍK, B. Spolková a záujmová činnosť. In ČUKAN, J. a kol. Silbaš: kultúrne tradície Slovákov v Báčke. Nový Sad: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2013. ISBN 978-86-87947-10-8, s. 247-275.
  • MICHALÍK, B. Kontakty so Slovenskom a spolková činnosť. In ČUKAN, J. a kol. Boľovce: kultúrne tradície Slovákov v Srieme. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2011. ISBN 978-86-7103-364-0, s. 47-72.
  • LENOVSKÝ, L. – MICHALÍK, B. Remeslá a remeselníctvo. In ČUKAN, J. a kol. Pivnica: kultúrne tradície Slovákov v Báčke. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2010. ISBN 978-86-7103-346-6, s. 106-131.
  • MICHALÍK, B. Spolková činnosť. In ČUKAN, J. a kol. Pivnica: kultúrne tradície Slovákov v Báčke. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2010. ISBN 978-86-7103-346-6, s. 132-153.
  • MICHALÍK, B. in LENOVSKÝ, L. a kol. Cestovný ruch a kultúrne dedičstvo: učebné texty k vybraným problémom. Nitra: UKF, 2008. 168 s. ISBN 978-80-8094-229-8.
  • MICHALÍK, B. in ČUKAN, J. a kol. Spôsob života a kultúra Slovákov v Bihore: Borumlak – Varzaľ. Nadlak: Vydavateľstvo Ivana Kraska, 2006. 115 s. ISBN 973-107-004-4.

  Projektová činnosť:

  • APVV 15/0104 Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov (Agentúra na podporu výskumu a vývoja). Doba riešenia: 2016 – 2020, riešiteľ
  • VEGA 1/0488/16 Kultúrny potenciál Slovákov žijúcich v Rumunsku (Vedecká a edukačná grantová agentúra). Doba riešenia: 2016 – 2018, riešiteľ
  • KEGA 051UKF-4/2016 Kultúra dolnozemských Slovákov – moderná edukačná stratégia (Kultúrna a edukačná grantová agentúra). Doba riešenia: 201 – 2018, zodpovedný riešiteľ
  • VEGA 1/0873/13 Realita kultúry dolnozemských Slovákov.  Doba riešenia: 1/2013 – 12/2015.
  • KEGA 037UKF-4/2013 Hodnotiaci model kultúrneho potenciálu. Doba riešenia: 1/2013 – 12/2014.
  • VEGA 1/0079/09 Klasifikačný model asimilačných faktorov. Doba riešenia: 1/2009 – 12/2011.
  • VEGA 1/0618/08 – Možnosti a spôsoby revitalizácie vidieckych sídiel v podmienkach Slovenska.  Doba riešenia: 1/2008 – 12/2010.

  Najvýznamnejšie uznania vedeckých výsledkov:

  • Pozvanie na realizáciu prednášok na zahraničných vedeckých konferenciách v Novom Sade (Srbsko) a Nadlaku (Rumunsko), na domácich vedeckých a odborných podujatiach organizovaných Etnografickým múzeom SNM v Martine a Regionálnou rozvojovou agnetúrou Nitra.
  • Členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu Journal of Hotel and Tourism Management published by the Faculty of Hotel and Tourism Management in Vrnjacka Banja, University of Kragujevac, Serbia.

  Ďalšie aktivity:

  • Terénne výskumy kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí (Maďarsko – Senváclav, Veňarec, Békescsaba, Veľký Bánhedeš, Dabaš-Šári, Rumunsko – Borumlak, Varzaľ, Butín, Srbsko – Pivnica, Silbaš, Boľovce, Vojlovica, Erdevík, Chorvátsko – Soľany).
  • Spolupráca s inštitúciami Slovákov žijúcich v zahraničí: Ústavom pre kultúru Slovákov vo Vojvodine, Demokratickýcm zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku, Výskumným ústavom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
  • Zodpovedný redaktor vedecko-odborného časopisu Kontexty kultúry a turizmu od roku 2008.
  • Realizácia kurzu ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, akreditovaného MŠVVaŠ SR.