PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.

PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Profesijná orientácia:

  • nemecký jazyk
  • fonetika nemeckého jazyka
  • nemecký jazyk ako odborný jazyk

  Aktuálna pedagogická činnosť:

  • semináre z nemeckého jazyka orientované tak na všeobecné zlepšovanie cudzojazyčných kompetencií ako aj na rozširovanie odbornej slovnej zásoby

  Najvýznamnejšie publikačné jednotky:

  • ČUKAN, J. a kol. Metódy a techniky výskumu v kultúre a cestovnom ruchu: učebné texty k predmetu Metodológia vedy a výskumu. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1151-2.
  • CHLEBENOVÁ, V. – MOLNÁROVÁ, A. Multiaspektová analýza dĺžky nemeckých samohlások a ich didaktická reflexia. Nitra: UKF, 2015. ISBN 978-80-558-0831-4.
  • CHEBENOVÁ, V. – MOLNÁROVÁ, A. Výslovnosť ako základný stavebný kameň pri nadobúdaní cudzojazyčnej kompetencie : Playdoyer za širšiu integráciu fonetiky do cudzojazyčného vyučovania. In: New Directions in Teaching Foreing Languages. Brno : MU, 2012. ISBN 978-80-210-6003-6, s. 61-82.
  • ZÁHUMENSKÁ, L. – MOLNÁROVÁ, A. – KONTRIKOVÁ ŠUSTEKOVÁ, I. Slovakia in Close-up. Nitra: UKF, 2012. 160 s. ISBN 978-80-558-0121-6.
  • MOLNÁROVÁ, A. – ZÁHUMENSKÁ, L. – KONTRIKOVÁ ŠUSTEKOVÁ, I. Landeskunde der Slowakei. Nitra: UKF, 2012. 160 s. ISBN 978-80-558-0124-7.
  • ZÁHUMENSKÁ, L. – MOLNÁROVÁ, A. Tlmočenie v profesii sprievodcu cestovného ruchu. In: Učíme cestovní ruch a pohostinství – učíme se cestovní ruch a pohostinství : mezinárodní konference se uskutečnila pod záštitou pod záštitou pana Stanislava Juránka. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2011. ISBN 978-80-87300-15-2, s. 140-148.
  • MOLNÁROVÁ, A. – ZÁHUMENSKÁ, L. Sprievodca cestovného ruchu a tlmočník v jednej osobe.
   In: Inovácie – podnikanie – spoločnosť : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, usporiadanej dňa 28. a 29. apríla 2011 v Levoči. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2011. ISBN 978-80-89372-29-4, s. 259-266.
  • ZÁHUMENSKÁ, L. – MOLNÁROVÁ, A.Multikulturalizmus a interkulturalita ako fenomén cudzojazyčného vzdelávania. In: Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 10.novembra 2011. Prešov : VŠMP ISM Slovakia, 2011. ISBN 978-80-89372-37-9, s. 227-232.
  • GREŽOVÁ, I. – MOLNÁROVÁ, A. K niektorým otázkam fonetickej zrozumiteľnosti vo vyučovaní cudzieho jazyka. In: Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie II. Ročenka Centraceloživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove : zborník z konferencie, Prešov 18.3.2011. Ročenka Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove: zborník z konferencie, Prešov 18.3.2011. ISSN 1338-3388, s. 218-223.
  • MOLNÁROVÁ, A. Možnosti využitia softvéru PRAAT vo výučbe fonetiky na vysokých školách. In: Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény II : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 28.1.2010. – Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2010. – ISBN 978-80-89372-19-5, s. 183-187.
  • MOLNÁROVÁ, A. in BEŇUŠ, Š. Výučba výslovnosti cudzích jazykov pomocou porovnávacej akustickej analýzy. Nitra: UKF, 2010. 114 s. ISBN 978-80-8094-741-5.
  • MOLNÁROVÁ, A. Dĺžka nemeckých samohlások ako lingvistický, ortografický a didaktický problém vo vyučovaní nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka. In: 1. vedecký seminár doktorandov. Trnavská univerzita, 2009. ISBN 978-80-8082-267-5, s. 59-64.

  Projektová činnosť:

  • KEGA 3/6399/08 Nové technológie vo váučbe fonetiky a fonológie na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania: výučba formou praktickej analýzy hovorenej reči s využitím počítačových technológií; doba riešenia: 2008-2010.