doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.

doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Profesijná orientácia:

  • geografia cestovného ruchu
  • prírodná a kultúrna krajina
  • prírodné a kultúrne dedičstvo
  • zmeny v spôsobe života
  • rozvoj cestovného ruchu

  Aktuálna pedagogická činnosť:

  • Náuka o krajine Slovenska
  • Kultúrna geografia Slovenska
  • Geografia cestovného ruchu – Blízky východ
  • Kultúrna geografia a cestovný ruch 1. – Európa
  • Kultúrna geografia a cestovný ruch 2. – Amerika, Afrika
  • Kultúrna geografia a cestovný ruch 3. – Ázia, Austrália, Oceánia

  Najvýznamnejšie publikačné jednotky:

  • ČUKAN, J. a kol. Slováci v Chorvátsku. Súčasný stav minoritnej kultúry: učebné texty k predmetu Kultúra Slovákov v zahraničí. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1233-5.
  • ČUKAN, J. a kol. Metódy a techniky výskumu v kultúre a cestovnom ruchu: učebné texty k predmetu Metodológia vedy a výskumu. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1151-2.
  • ČUKAN, J. a kol. Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1234-2.
  • ŽABENSKÝ, M. Bojnice : krajina – človek – kultúra. Nitra: UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1034-8.
  • LENOVSKÝ, L. a kol. Slovacchia – Contesti del patrimonio culturale e del turismo : libro di testo universitario con esercizi di lingua italiana professionale. Nitra: UKF, 2015. ISBN 978-80-558-0803-1.
  • ŽABENSKÝ, M. Prírodné a kombinované dedičstvo UNESCO v Európe a na Slovensku : učebné texty. Nitra : UKF, 2014. 106 s. ISBN 978-80-558-0546-7.
  • ŽABENSKÝ, M. – DUBSKÁ, M. Sociokultúrne zmeny v živote obyvateľov Nepálu s akcentom na vplyv cestovného ruchu. In: Minority v subsystéme kultúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra, 2014. ISBN 978-80-558-0516-0, s. 179-189.
  • ŽABENSKÝ, M. Náuka o krajine. Kultúrna geografia Slovenska : učebné texty k vybraným kapitolám. 1. vyd. Nitra : UKF, 2013. 136 s. ISBN 978-80-558-0371-5.
  • ŽABENSKÝ, M. Štúdium krajiny v kontexte historického vývoja a jeho prínos pre kulturológiu (na príklade mesta Bojnice. In: Historická geografie. ISSN 0323-0988, Roč. 45, č. 2 (2013), s. 265-288.
  • ŽABENSKÝ, M. – DUBSKÁ, M. Rozvojové aktivity v Mikroregióne Tribečsko v kontexte cestovného ruchu. In: Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie / sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference, Brno 25. duben 2013. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013. – ISBN 978-80-87300-42-8, S. 51-61.
  • ŽABENSKÝ, M. Rekonštrukcia pôvodnej prírodnej a kultúrnej krajiny na základe existujúcich prírodných a kultúrnych archetypov a jej kategorizácia s dôrazom na výskum oblastí s najväčším potenciálom pre zachovanie jednotlivých prvkov prírodného a kultúrneho dedičstva s prihliadnutím na rozvoj cestovného ruchu. In: II. Medzinárodná konferencia doktorandov o geoturizme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Herľany 7. – 8.3.2011. Košice : Technická univerzita, 2011. ISBN 978-80-553-0672-8, S. 178-191.

  Projektová činnosť:

  • APVV 15/0104 Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov (Agentúra na podporu výskumu a vývoja). Doba riešenia: 2016 – 2020, riešiteľ
  • VEGA 1/0488/16 Kultúrny potenciál Slovákov žijúcich v Rumunsku (Vedecká a edukačná grantová agentúra). Doba riešenia: 2016 – 2018, riešiteľ
  • KEGA 051UKF-4/2016 Kultúra dolnozemských Slovákov – moderná edukačná stratégia (Kultúrna a edukačná grantová agentúra). Doba riešenia: 201 – 2018, riešiteľ
  • VEGA 1/0079/09. Klasifikačný model asimilačných faktorov. Doba riešenia: 1/2009 – 12/2011UGA I/15/2010. Kultúra a cestovný ruch na Hornej Nitre. Doba riešenia: 1/2010 – 10/2010

  Ďalšie aktivity:

  • Organizácia Cyklu cestovateľských večerov
  • Organizácia exkurzií
  • Realizácia stratégií rozvoja cestovného ruchu v mikroregionálnom prostredí