PhDr. Roman Zima, PhD.

PhDr. Roman Zima, PhD.

Kontaktujte ma


  Profesijná orientácia:
  • kultúrne dedičstvo
  • marketing v cestovnom ruchu
  • trendy v cestovnom ruchu
  • destinačný marketing
  • marketing v kultúre
  Aktuálna pedagogická činnosť:
  • Základy manažmentu
  • Základy marketingu
  • Ekonomika a marketing v cestovnom ruchu
  • Základy ekonómie
  Najvýznamnejšie publikačné jednotky:
  • ČUKAN, J. a kol. Slováci v Chorvátsku. Súčasný stav minoritnej kultúry: učebné texty k predmetu Kultúra Slovákov v zahraničí. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1233-5.
  • ČUKAN, J. a kol. Metódy a techniky výskumu v kultúre a cestovnom ruchu: učebné texty k predmetu Metodológia vedy a výskumu. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1151-2.
  • ČUKAN, J. a kol. Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku. Nitra: UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1234-2.
  • LENOVSKÝ, L. a kol. Slovacchia – Contesti del patrimonio culturale e del turismo : libro di testo universitario con esercizi di lingua italiana professionale. Nitra: UKF, 2015. ISBN 978-80-558-0803-1.
  • ZIMA, R. Transformácia kultúry Slovákov v Soľanoch : vizuálna prezentácia. 1. vyd. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2014. CD-ROM, 96 s. ISBN 978-86-7103-418-0.
  • ZIMA, R. in LENOVSKÝ, L. a kol. Kontexty kultúrneho dedičstva a turizmu na Slovensku : učebné texty k vybraným problémom. Nitra : UKF, 2014. 124 s. ISBN 978-80-558-0494-1.
  • ZIMA, R. in LENOVSKÝ, L. a kol. Slovakia – kuľturnoe nasledie i turizm : Učebnoe posobie po ruskomu jazyku cpeciaľnosti. Nitra : UKF, 2014. 148 s. ISBN 978-80-558-0524-5.
  • ČUKAN, J. – ZIMA, R. Kultúrne tradície Slovákov v Slavónii- metodika výskumu In: Kontexty kultúry a turizmu, 2013. ISSN 1337-7760, Roč. 6, č. 3 (2013), s. 3-8.
  • ZÁHUMENSKÁ, L. – ZIMA, R. (ed) Cestovný ruch v regionálnom rozvoji : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Nitra : UKF, 2013. 188 s. ISBN 978-80-558-0483-5.
  • ZIMA, R. Marketingová komunikácia a kultúrne dedičstvo In: Marketing kultúrneho dedičstva v kontexte konkurencieschopnosti v cestovnom ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie. Nitra : UKF, 2012. s. 114-122.ISBN 978-80-558-0167-4.
  • ZIMA, R. Marketing communication of UNESCO Cultural Heritage in Slovakia In: Geotourism and its implications : conference proceedings from international conference, Herľany, 13th – 14th March 2012 / Ing. Ľubomír Štrba, PhD. Košice : TU, 2012. p. 176-180. ISBN 978-80-553-0902-6,
  • ZIMA, R. Využitie hlavných atribútov cestovného ruchu prostredníctvom produktových balíkov služieb In: III. Medzinárodná konferencia doktorandov o geoturizme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Herľany 7. – 8.3.2011. – Košice : Technická univerzita, 2011, s. 191-195. ISBN 978-80-553-0672-8.
  Projektová činnosť:
  • APVV 15/0104 Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov (Agentúra na podporu výskumu a vývoja). Doba riešenia: 2016 – 2020, riešiteľ
  • VEGA 1/0488/16 Kultúrny potenciál Slovákov žijúcich v Rumunsku (Vedecká a edukačná grantová agentúra). Doba riešenia: 2016 – 2018, riešiteľ
  • KEGA 051UKF-4/2016 Kultúra dolnozemských Slovákov – moderná edukačná stratégia (Kultúrna a edukačná grantová agentúra). Doba riešenia: 201 – 2018, riešiteľ
  • OPV -> PRO-2009-4/57-8:191013 – Vzdelávanie divadlom
  • VEGA -> 1/0873/13 – Realita kultúry dolnozemských Slovákov
  • KEGA -> 037UKF-4/2013 – Hodnotiaci model kultúrneho potenciálu
  • VEGA -> 1/0079/09 – Klasifikačný model asimilačných faktorov
  • VEGA -> 1/0618/08 – Možnosti a spôsoby revitalizácie vidieckych sídiel v podmienkach Slovenska
  • UGA -> I/14/2013 – Vzdelávanie prostredníctvom multimediálnych učebných pomôcok s akcentom na marketingovú komunikáciu a právne aspekty kultúrneho dedičstva
  • UGA -> I/12/2012 – Moderné vzdelávanie o lokalitách svetového kultúrneho dedičstva prostredníctvom elektronických propagačných prostriedkov
  • UGA -> I/14/2011 – Marketing kultúrneho dedičstva so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva SR
  • UGA -> I/13/2010 – Marketing v kultúre – komparatívna analýza.
  • UGA -> I/16/2009 – Kultúra mikroregiónu Biely Kameň – rozvojové programy a ich realizácia – manažment kultúry
  Výstavná činnosť:
  • Kultúra dolnozemských Slovákov (s kol. 2013 Nitra, Martin)
  Ďalšie aktivity:
  • Terénne výskumy – Slovensko; Srbsko: Pivnica, Silbaš, Boľovce, Vojlovica; Chorvátsko: Soľany,
  • Organizácia Svetového dňa turizmu od roku 2005
  • Organizácia ďalších odborných a spoločenských aktivít, spolupráca so študentmi
  • Zodpovedný redaktor odborného regionálneho portálu zitava.sk od roku 2004
  • Redakcia Infolistu pre študentov – Šéfredaktor: PhDr. Roman Zima od roku 2008
  • Kordinátor fotografických výstav Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre
  • Prezentácia Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre – tvotba tlačených propagačných materiálov, elektronických prezentácií, webovej prezentácie, časopisu Kontexty kultúry a turizmu a publikácií vydaných katedrou