ERASMUS + mobility pre akademický rok 2022/2023

Oznamujeme študentom UKF v Nitre, že prihlasovanie sa na mobility Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž pre akad. rok 2022/2023 bude prebiehať v rámci novej výzvy KA 103 – krajiny EÚ a EHP do 26.4. 2022 a to online cez aplikáciu StudyAbroad: www.studyabroad.sk. Výzva je aktuálna aj pre študentov externého štúdia. Minimálna dĺžka stáže je 2 mesiace.

Aktualizovaný zoznam Erazmus+ bilaterálnych dohôd, ako aj ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle UKF v Nitre.

Do stanoveného termínu musí uchádzač z fakulty odoslať prihlášku (nutnosť vopred konzultovať výber inštitúcie a mobility s katedrovým koordinátorom) a ostatné požadované dokumenty cez aplikáciu StudyAbroad, následne podklady vytlačiť, podpísať a doručiť na katedru.

Termín katedrového výberového konania je 27. 4. 2022 o 09.30 hod. Všetky podklady z aplikácie StudyAbroad treba odovzdať včas (najneskôr deň pred výberovým konaním) katedrovej koordinátorke Mgr. Kristíne Jakubovskej, PhD.

Katedra pošle podklady spolu so zápisnicou z výberového konania fakultnému koordinátorovi a ten po kontrole na Rektorát UKF v Nitre (Oddelenie pre medzinárodné vzťahy, kontaktná osoba: Mgr. Pavol Vakoš).

Manuály sú k dispozícii po prihlásení do aplikácie StudyAbroad a sú zverejnené aj na webovom sídle UKF u jednotlivých kategórií mobilít.

Všetky informácie, pokyny, tlačivá k mobilitám Erasmus+ pre akad. rok 2021/2022 sú zverejnené na webovom sídle UKF (pod príslušnými kategóriami Erasmus+ mobilít).

Ďalšie informácie o programe Erasmus+ možno nájsť aj na webovom sídle SAAIC – Národnej agentúry pre program Erasmus+,  alebo na webovom sídle Výkonnej agentúry v Bruseli (EACEA).

Akékoľvek otázky môžete konzultovať osobne alebo elektronickou formou. Osobnú konzultáciu si dohodnite vopred emailom.

Katedrová koordinátorka: Mgr. Kristína Jakubovská, PhD. (kjakubovska@ukf.sk)