Arténa – kreatívne centrum RTVS a jej nové príležitosti pre študentov ÚMKTKE

V dňoch 24. októbra až 10. novembra 2023 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnilo podujatie „Kreatívny inkubátor“, ktoré bolo realizované audiovizuálnou dielňou Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Inkubátor prebiehal pod záštitou Kreatívneho centra ARTÉNA v spolupráci s Ústavom manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre. Tento program bol realizovaný v rámci programovej iniciatívy, ktorá podporuje vzdelávanie a profesionálny rozvoj mladých v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu a audiovizuálneho umenia.

Cieľom inkubátoru bolo prostredníctvom odborných lektorov a profesionálov z praxe podnietiť u našich študentov vášeň pre umenie, kultúru a kreativitu. Študenti mali možnosť zúčastniť sa workshopov, prezentácií a diskusií, ktoré mali za cieľ posilniť ich schopnosti a perspektívy uplatnenia v kultúrno-kreatívnom priemysle, zhmotniť svoje vízie a pretaviť ich do vlastného podnikateľského konceptu. Cennými informáciami pre nich boli tipy, na čo treba klásť dôraz a čomu sa vyhnúť pri tvorbe a predkladaní žiadostí a pri prezentácii ideových zámerov.

Kreatívny inkubátor otvorili a jeho ciele a misiu vo vzdelávaní predstavili zástupcovia ARTÉNY – marketingová manažérka Zita Bukvová, koordinátorka vzťahov Jana Bobulová a programový riaditeľ Adnan Hamzic. Jednotlivé moduly Inkubátora boli naplánované tak, aby študenti získali nielen všeobecné informácie, ktoré im uľahčia vstup a prvé kroky vo svete podnikania, ale najmä praktické rady pre implementáciu ich nápadov a rozvoj zručností. V rámci modulov Business PlanBusiness Skills študenti mali možnosť získať podnikateľské know-how. Boli zamerané na základy podnikania, tvorbu biznis plánu, finančnú analýzu, rozpočtovanie či vyhľadávanie možných zdrojov financovania. Pri týchto moduloch študentov viedli PhDr. Marian Štermenský, PhD., CTA, ktorý ich motivoval k osvojeniu si rôznych obchodných a prezentačných zručností, a Marek Straka, ktorý predstavil odborný a systematický postup prípravy podnikateľského plánu. Tretí modul Idea Generator študentov naviedol na nové podnikateľské nápady, posudzovanie ich rastového potenciálu a koncipovanie základného biznis modelu. Tento model bol realizovaný pod dohľadom zakladateľa iniciatívy „ROZBEHNI SA!“ – Jurajom Kováčom.

Podujatie zaznamenalo veľký úspech medzi študentmi a študentkami ÚMKTKE, ktorí svoju vďačnosť za príležitosť pracovať s profesionálnymi lektormi z praxe pretavili do zaujímavých a kreatívnych nápadov. Získali cenné skúsenosti a znalosti v oblasti podnikania v kultúrno-kreatívnom priemysle a taktiež mali možnosť rozvíjať svoje schopnosti pod dohľadom skúsených mentorov.

Kreatívny inkubátor z Audiovizuálnej dielne RTVS ARTÉNA sa ukázal ako významná príležitosť pre študentov ÚMKTKE, ktorá mala veľký prínos pre ich rozvoj kreativity a profesionálnych zručností v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Spolupráca medzi ÚMKTKE FF UKF v Nitre a Arténou – Kreatívnym centrom  RTVS vytvorila pozitívnu a veľmi stimulujúcu interakciu. Veríme, že takto nastavené kooperatívne aktivity budú realizované aj v ďalšom období a že sa prostredníctvom nich podarí dosiahnuť stanovený cieľ, ktorým je dlhodobá podpora rastu a inovácie v akademickom a mediálnom sektore, podpora a rozvoj mladých talentov.

PhDr. Katarína Kompasová, PhD.

PhDr. Michala Fúsková, PhD.

 

 

Foto: PhDr. Michala Fúsková, PhD.