Katedra manažmentu kultúry a turizmu
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu
pod názvom

NOVODOBÉ MIGRÁCIE A ICH ODRAZ VO VEREJNEJ DISKUSII

22. a 23. september 2021

 

 PROGRAM KONFERENCIE

 ONLINE KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ

  Formálna stránka príspevku

Department of Culture and Tourism Management
Faculty of Arts; Constantine the Philosopher University in Nitra

would like to invite you to an international scientific conference

MODERN MIGRATIONS AND THEIR REFLECTION IN PUBLIC DISCUSSION

22. and 23. September 2021

 

 CONFERENCE PROGRAM

 ONLINE CONFERENCE ROOM

  PAPER REQUIREMENTS

Migrácie sú neodmysliteľnou súčasťou súčasného globalizovaného sveta. V posledných desaťročiach a rokoch dochádza k ich zintenzívňovaniu. V rokoch 2015 a 2016 čelila Európa príchodu viac ako 2 miliónov migrantov. Táto situácia bola vo viacerých diskusiách označovaná ako tzv. „európska migračná kríza“ a to aj napriek faktu, že viacerých krajín, vrátane Slovenska, sa reálny príchod migrantov dotkol len v minimálnej miere. Téma migrácií je dnes bežnou súčasťou verejných diskusií, vyprodukovala širokú škálu odoziev, polarizovala spoločnosť.

Hlavným cieľom tohto medzinárodného podujatia je zistiť, aké sú podoby, príčiny a dôsledky novodobých migrácií. Zaujíma nás, akým spôsobom je téma migrácií reflektovaná verejnosťou, jej  konkrétnymi skupinami (napríklad mládež, samotní migranti), ako k tejto téme pristupujú médiá, akú dôležitosť jej pripisujú a akými prostriedkami ju prezentujú, ako je uchopovaná tvorcami politík, ako je v tomto prostredí využívaná alebo zneužívaná, ako sa k téme stavajú osobitné prostredia (napríklad neziskový sektor), a to na Slovensku, ale i v ďalších európskych krajinách.

Konferencia sa uskutočňuje ako záverečný výstup projektu VEGA 1/0139/19 Novodobé migrácie vo verejnej mienke, politickej diskusii a mediálnej praxi.

Vzhľadom na súčasnú situáciu sme zvolili kombinovanú formu realizácie konferencie. Účastníci majú možnosť zúčastniť sa prezenčne alebo svoje príspevky predniesť a do diskusie sa zapojiť v rámci videokonferencie. Konferencia sa bude konať na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, online príspevky odznejú prostredníctvom služby Google Meet. V prípade nepriaznivej situácie sa konferencia bude konať len online.

Migration is an integral part of today’s globalized world. It has intensified in recent decades and years. In 2015 and 2016, Europe faced an arrival of more than 2 million migrants. This situation has been referred to in several discussions as the so-called „European migration crisis“, despite the fact that in several countries, including Slovakia, the real arrival of migrants has had only a minimal impact. The topic of migration is now a common part of public discussions, it has produced a wide range of responses, and it has polarized the society.

The main goal of this international event is to find out what are the forms, causes and consequences of modern migrations. We are interested to find out how the topic of migration is reflected by the public, its specific groups (e.g. youth, migrants themselves), how the media approaches this topic, how important it is in their point of view,  how they present it, how it is used or abused by politicians, or in the special environment (for example, the non-profit sector) both in Slovakia and in other European countries.

The conference is the final output of the VEGA 1/0139/19 project: Modern migration in public opinion, political discussion and media practice.

Due to the current situation, we have chosen a combined form of conference. Participants can attend in person, or they can present their contributions and participate in the discussion in a video conference. The conference will take place at the Constantine the Philosopher University in Nitra, online contributions will be heard via Google Meet. In case of an unfavorable situation, the conference will be held only online.

Hlavné tematické okruhy:

 1. Teoretické a metodologické aspekty štúdia migrácií a migrantov a ich reflexie
 2. Komunity migrantov na Slovensku a v strednej Európe
 3. Migračná skúsenosť a reflexia života v inokultúrnom prostredí očami migrantov
 4. Reflexia migrantov vo verejnej mienke
 5. Fámy a hoaxy o migrantoch a migráciách
 6. Politická diskusia a migranti
 7. Migračná politika
 8. Mediálna prezentácia migračnej témy
 9. Migranti v aktivitách tretieho sektora

Rokovací jazyk a jazyk príspevkov: slovenčina, čeština, poľština, angličtina

Miesto konania:  UKF v Nitre, online Google meet

Termín konania konferencie: 22. a 23. september 2021

Termín zaslania online prihlášky: 30. jún 2021

Termín zaslania plnej verzie príspevku na konferenciu: 20. september 2021

Výstup z konferencie: Štúdie budú publikované v recenzovanom zborníku podľa stanovenej formálnej úpravy

  stiahnuť

Konferenčný poplatok: 30 eur

Poplatok sa hradí bankovým prevodom (bližšie informácie v online prihláške). Konferenčný poplatok je určený na organizáciu konferencie a výdavky spojené s tlačou zborníka. Výdavky na ubytovanie, cestovné a stravu hradí vysielajúca organizácia.

Kontaktná osoba:
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu, FF UKF v Nitre
E-mail: sletavajova@ukf.sk

Organizačný výbor konferencie:
Hlavný organizátor: doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
PhDr. Roman Zima, PhD.
Mgr. Lucia Kurpašová

 Online prihláška

Main thematic areas:

 1. Theoretical and methodological aspects of the study of migrations and migrants and their reflection
 2. Migrant communities in Slovakia and Central Europe
 3. Migration experience and reflection of life in a different cultural environment from the point of view of migrants 
 4. Reflection of migrants in public opinion
 5. Rumors and hoaxes about migrants and migrations
 6. Political discussion and migrants
 7. Migration policy
 8. Media presentation of the migration topic
 9. Migrants in the third sector activities

 

Form and venue of the conference: combined – in-person (UKF in Nitra) and online (Google meet) (according to the choice of participants)

Conference date: 22nd a 23rd September 2021

The language of conference presentations and papers: Slovak, Czech, Polish, English

Deadline for submission of online applications: 30th June, 2021

Deadline for sending the full version of the paper to the conference: 20th September, 2021

Conference output: peer-reviewed anthology

Download

Conference fee: 30 euros

 

Contact person:
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
Department of Culture and Tourism Management
Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University,
E-mail: sletavajova@ukf.sk

Conference Organizing Committee:
Hlavný organizátor: doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
PhDr. Roman Zima, PhD.
Mgr. Lucia Kurpašová

 

Online REGISTRATION