Kontexty kultúry a turizmu

Zámer a záber časopisu 
Časopis Kontexty kultúry a turizmu je vedecký časopis, ktorý vychádza od roku 2008. Venuje sa problematike kultúry a cestovného ruchu v ich najširšom chápaní. Jeho obsahom sú vedecké štúdie z viacerých odborných disciplín, recenzie a správy. Kontexty kultúry a turizmu sú orientované na vybrané témy z kulturológie, etnológie, európskeho práva, architektúry, religionistiky, etiky, muzikológie, histórie, metodológie výskumu, cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, manažmentu, marketingu a psychológie. Poskytuje pohľad na problematiku etnických minorít, etnickej asimilácie, konfesionality, multikulturalizmu, tradičnej kultúry, kultúrneho dedičstva, identity, cezhraničnej spolupráce či špecifických foriem cestovného ruchu. K týmto a príbuzným témam prijímame do redakcie štúdie, materiálové príspevky, eseje, diskusie, recenzie kníh a správy.
Jazyk 
Jazyk prijímaných rukopisov je slovenčina a angličtina, po dohode s redakciou aj iný slovanský jazyk.
Frekvencia publikovania
Časopis vychádza dvakrát ročne. Príspevky do prvého čísla sú prijímané vždy do 31. januára a do druhého čísla do 30. júna príslušného roku.
Recenzné konanie 
Recenzné konanie spočíva v prvotnom posúdení textu redaktormi časopisu a následného recenzného posudku dvoma anonymnými recenzentmi. V prípade nerozhodného posúdenia textu bude požiadaný o posudok tretí recenzent. Recenzenti budú posudzovať predovšetkým splnenie cieľov príspevku, jazykovú úroveň, použité metódy, úroveň dosiahnutých výsledkov a správnosť citovania literatúry. O výsledku recenzného konania bude autor upovedomený mailom.
Online prístup
Časopis Kontexty kultúry a turizmu je prístupný na webovej stránke Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre. K dispozícii online TU.
Formálna úprava rukopisov 
Rozsah vedeckých štúdií, materiálových príspevkov, esejí a diskusií je maximálne 36 000 znakov, rozsah recenzií kníh a správ je maximálne 9 000 znakov.
Typom písma, ktorý je v textoch používaný, je Times New Roman. Riadkovanie je jednoduché, zarovnané vľavo aj vpravo.
Názov príspevku (veľkosť písma 16, hrubé písmo).
Meno a priezvisko autora (veľkosť písma 14, hrubé písmo, v prípade viacerých autorov sa ďalší autor uvádza po pomlčke).
Kľúčové slová: (veľkosť písma 10) 4-7 kľúčových slov (veľkosť písma 10, kurzíva)
Key words: (veľkosť písma 10) 4-7 kľúčových slov (veľkosť písma 10, kurzíva)
Abstract: (veľkosť písma 10) Text abstraktu v anglickom jazyku s rozsahom maximálne 1400 znakov. (veľkosť písma 10, kurzíva)
Úvod. (veľkosť písma 12, hrubé písmo) Samotný text úvodu. (veľkosť písma 12, text pokračuje v riadku za označením Úvod.)
Text ďalších odsekov je odsadený tabulátorom.
Názov podkapitoly. (veľkosť písma 12, hrubé písmo) Samotný text podkapitoly. (veľkosť písma 12, hrubé písmo, text pokračuje v riadku za názvom podkapitoly)
Text ďalších odsekov je odsadený tabulátorom.
Záver. (veľkosť písma 12, hrubé písmo) Samotný text záveru. (veľkosť písma 12, hrubé písmo, text pokračuje v riadku za označením Záver.)
Text ďalších odsekov je odsadený tabulátorom.
Text môže obsahovať poznámky pod čiarou, ktoré sú doplnením alebo vysvetlením hlavného textu. Čísla poznámok sú vo forme horného indexu. Čísla poznámok na konci vety nasledujú za bodkou.
Popis a číslovanie obrázkov, tabuliek a fotografií sa nachádza nad samotným obrázkom vo forme:
Obrázok č. 1: (alebo Tabuľka č. 1: alebo Graf č. 1:) (veľkosť písma 10, hrubé písmo) Samotný názov obrázka (veľkosť písma 10).
Uvedenie zdroja údajov z tabuľky, obrázku alebo fotografie sa nachádza pod ním a to vo forme:
Zdroj: (veľkosť písma 10, hrubým písmom) Samotný zdroj, prípadne autor a rok (veľkosť písma 10)
Obrázky sa posielajú v samostatnej prílohe vo formáte JPG. Tabuľky a grafy umiestnite v samotnom texte.
Citovanie a zoznam použitej literatúry
Odkazy na literatúru alebo iné použité zdroje sa uvádzajú priamo v texte (príklady):
… z výskumov (Brown – Millander – Stolarick, 2007: 45) vyplýva, že ….
Ako uvádza H. Pillington a A. Popov (2007: 254-256), ……
Ak dokument nemá autora, v zátvorke uveďte jeho názov, napr. Tieto zistenia dokumentujú aj prieskumy agentúry Focus (Prieskum spokojnosti…, 2010), podľa ktorých…
Elektronické zdroje uvádzajte, ak je to možné, v rovnakej forme, ako iné dokumenty, v tvare (autor, rok: strana), prípadne (názov textu, rok: strana). V prípade, že elektronický zdroj nemá autora alebo názov, uveďte odkaz na webstránku v poznámke pod čiarou napríklad vo forme: Dostupné na (alebo Spracované podľa): https://www.statistics.sk.
Literatúra a pramene: (písmo veľkosti 10, hrubým písmom, kurzíva; samotné bibliografické údaje písmom veľkosti 10, v kurzíve). Zoznam literatúry a prameňov, prípadne iných zdrojov, sa nachádza za textom. Obsahuje kompletné bibliografické údaje všetkých zdrojov (a len tých zdrojov), na ktoré sa autor v texte odkazoval. Uvádza sa v nasledovnej forme:
 
BROWN, L. D. – SCHAFFT, A.: Rural People and Communities in the 21st Century: Resilience and Transformation. Cambridge: Polity Press, 2011. 
FÁZIKOVÁ, M. a kol.: Nové prístupy ku klasifikácii vidieckych regiónov. Ekonomika poľnohospodárstva, roč. 6, č. 2, 2006, s. 23-29. 
FLORIDA, R. – MELLANDER, CH. – STOLARICK, K.: Inside the Black Box of Regional Development: Human Capital, the Creative Class and Tolerance. CESIS  Electronic Working Paper, č. 88, 2007, [online] (cit. 25-11-2017) Dostupné na: https://www.infra.kth.se/cesis/documents/WP88.pdf. 
PILINGTON, H. – POPOV, A.: Understanding Neo-paganism in Rusia: Religion? Ideology? In: McKay, G. – Williams, CH. (eds.): Subcultures and new Religious Movements in Rusia and East-Central Europe. Cultural Identity Studies, Bern: Peter Lang, International Academic Publisher, 2009, s. 253-304.     
Zľavové portály využívajú hostia aj hotely. [online] (cit. 25-11-2017) Dostupné na: https://www.infra.kth.se/cesis/documents/WP88.pdf. 
Kontakt: (písmo veľkosti 10, hrubým písmom)
Meno a priezvisko autora, tituly: (písmo veľkosti 10)
Pracovisko:
Adresa pracoviska:
E-mail:
Autori textu posielajú v samostatnom súbore (JPG formát) fotografiu tváre.
Autori recenzií posielajú v samostatnom súbore fotografiu prednej obálky recenzovanej publikácie.